ค้นหาคำ:

   หนังสือ สารานุกรมไทย สำหรับเยาวชนฯ เป็นหนังสือเล่มเดียวที่มีพระราชประสงค์ให้ทุกคนได้อ่าน เนื่องจากเป็นสารานุกรมแบบไทยที่คนไทยทำ โดยทรงกำหนดหลักการของการบรรจุสรรพวิชาและเนื้อหา เพื่อตอบสนองความสามารถในการอ่านของเยาวชนในแต่ละระดับด้วยพระองค์เอง ทำให้ผู้อ่านเกิดความรู้ ความคิด ความฉลาด และความดี ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิต อันจะช่วยบุคคลสามารถให้ประโยชน์แก่ส่วนรวม และสามารถพึ่งพาส่วนรวมได้ในอนาคต
   โดยพระราชประสงค์นี้หนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ จึงมีการออกแบบในแต่ละเล่มให้มีสาระความรู้ที่หลากหลายอย่างน้อย ๙ เรื่องสำคัญ เป็นการสนองความต้องการของเยาวชนที่จะ ค้นคว้าสาระวิชาต่าง ๆ ได้ด้วยตนเองอย่างหลากหลายในแต่ละเล่ม และนำไปอ้างอิงได้
พระมหากรุณาธิคุณนี้จะปกแผ่พสกนิกรไปชั่วนิรันดร์

:: วิดีโอ

  • พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10
  • หลักการทรงงาน
  • ประวัติโครงการสารานุกรมไทยฯ
  • นักเขียนผู้ได้รับแรงบันดาลใจจากในหลวง ร.9
  • "ใหญ่-เล็ก" ร่วมประชาสัมพันธ์หนังสือสารานุกรมไทยฯ
  • สืบสานโครงการสารานุกรมไทยฯ ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ร.๙

หนังสือสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชนฯ
 

E-Book

คลิกเลือกเล่มหนังสือ

๑๐
๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐
๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๕ ๒๖ ๒๗ ๒๘ ๒๙ ๓๐
๓๑ ๓๒ ๓๓ ๓๔ ๓๕ ๓๖ ๓๗ ๓๘ ๓๙ ๔๐

หนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ฉบับเสริมการเรียนรู้

E-Book

คลิกเลือกเล่มหนังสือ

๑๐

หนังสือสารานุกรมไทย ฉบับกาญจนาภิเษก

ดูเพิ่มเติม

พิมพ์ขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ (ไม่มีวางจำหน่ายแล้ว) มีทั้งหมด ๙ หมวด คือ
๑ พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจสำคัญ
๒ พระราชวงศ์
๓ องค์กรและส่วนราชการ
๔ มูลนิธิ ทุน รางวัล และโรงเรียน
๕ พระราชสถานะและพระราชอำนาจตามรัฐธรรมนูญ
๖ ราชธรรมและพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับศาสนา
๗ พระราชพิธีในรัชกาลปัจจุบัน
๘ พระบรมราชสัญลักษณ์และเรื่องราวเกี่ยวข้อง
๙ เบ็ดเตล็ด

หนังสือสารานุกรมไทยฉบับเฉลิมพระเกียรติ

จัดทำขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๕๐ (ไม่มีวางจำหน่ายแล้ว) มีรายละเอียดดังนี้
๑. ธรรมิกราชา
๒. พระปรีชาสามารถด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
๓. เศรษฐกิจพอเพียง
๔. กษัตริย์-เกษตร
๕. พระราชกรณียกิจด้านการแพทย์และการสาธารณสุข
๖. พระปรีชาสามารถด้านการพัฒนาปัญญา
๗. อัครศิลปิน
๘. พระราชกรณียกิจด้านการสืบสานวัฒนธรรมและขนบประเพณี
๙. สังคมสมานฉันท์