สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน เมนู 12
เล่มที่ ๑๒
เรื่องที่ ๑ การแพทย์
เรื่องที่ ๒ การศึกษา
เรื่องที่ ๓ การสังคมสงเคราะห์
เรื่องที่ ๔ การพัฒนาชาวเขา และการเกษตรที่สูง
เรื่องที่ ๕ การพัฒนาการเกษตรในชนบท
เรื่องที่ ๖ การศึกษาการพัฒนา
เรื่องที่ ๗ การสหกรณ์
เรื่องที่ ๘ การพัฒนาแหล่งน้ำ
เรื่องที่ ๙ การพัฒนาปัจจัยการผลิต
เรื่องที่ ๑๐ แผนที่
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๒ / เรื่องที่ ๑ การแพทย์ / การบริการอวัยวะแขน ขาเทียม และศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทาน

การบริการอวัยวะแขน ขาเทียม และศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทาน

ทหารพิการกำลังฝึกใช้ขาเทียม
การบริการอวัยวะแขน ขาเทียม และศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทาน

สำหรับผู้ที่บาดเจ็บพิการจากการสูญเสีย แขนหรือขา เมื่อรักษาบาดแผลจนหายแล้ว และได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ของร่างกายส่วนที่เหลือดีพอ ก็จะได้รับการบริการจากหน่วยแขน ขา เทียม เช่น จากกองออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ซึ่งประดิษฐ์แขนขาเทียม เพื่อชดเชยส่วนพิการให้เหมาะสมแก่ทหารเป็นรายๆ ไป ผู้พิการเหล่านี้ เมื่อได้อวัยวะแขนหรือขาเทียมแล้ว ยังต้องฝึกให้สามารถใช้อวัยวะเทียมนั้น จนเกิดความถนัด และชำนาญ รวมทั้งได้รับการฝึกหัดอาชีพใหม่ตามถนัด จากศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทาน ซึ่งตั้งอยู่ในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ศูนย์ฝึกอาชีพมูลนิธิมูลนิธิสายใจไทยฯ หรือขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกต่อไป
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป