สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน เมนู 12
เล่มที่ ๑๒
เรื่องที่ ๑ การแพทย์
เรื่องที่ ๒ การศึกษา
เรื่องที่ ๓ การสังคมสงเคราะห์
เรื่องที่ ๔ การพัฒนาชาวเขา และการเกษตรที่สูง
เรื่องที่ ๕ การพัฒนาการเกษตรในชนบท
เรื่องที่ ๖ การศึกษาการพัฒนา
เรื่องที่ ๗ การสหกรณ์
เรื่องที่ ๘ การพัฒนาแหล่งน้ำ
เรื่องที่ ๙ การพัฒนาปัจจัยการผลิต
เรื่องที่ ๑๐ แผนที่
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๒ / เรื่องที่ ๑ การแพทย์ / ประวัติของหน่วยแขนขาเทียม และศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทาน โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ประวัติของหน่วยแขนขาเทียม และศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทาน โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ประวัติของหน่วยแขนขาเทียม และศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทาน โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๙ - ๒๕๑๐ ได้มีการ ส่งหน่วยทหารหาญของชาติ มีชื่อว่า "จงอางศึก" ไปรบในสมรภูมิเวียดนาม ผู้บาดเจ็บจากภารกิจนี้ ได้ถูกส่งกลับมารักษาที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๑๐ ระหว่างที่ได้พักและรับการรักษาอยู่นี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีความห่วงใย ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมทหารเหล่านั้น และได้ทรงปรารภกับเจ้ากรมแพทย์ทหารบกสมัยนั้น (พลโท สมุทร ชาตินันท์) ถึงความห่วงใยต่อทหาร ที่บาดเจ็บถึงพิการ ทุพพลภาพ และได้พระราชทานแนวทางในการให้ความช่วยเหลือไว้ดังนี้

๑. ควรจะสนับสนุนในด้านจิตใจ ให้มีความรู้สึกว่า ความพิการ มิได้ทำให้คนไร้ประโยชน์ ถูกเหยียดหยามจากสังคมว่า เป็นคนพิการ จนไม่อยากคิดต่อสู้กับชีวิตต่อไป

๒. เมื่อได้รับการรักษาพยาบาลแล้ว ให้ได้รับความช่วยเหลือเรื่องอวัยวะแขนขาเทียม โดย เร็ว

๓. ทรงห่วงใยเรื่องที่พักระหว่างรับการฝึกฟื้นฟูสมรรถภาพ และการใช้อวัยวะแขนขาเทียม

๔. ระหว่างฝึกหัดการใช้อวัยวะแขนขาเทียม และฟื้นฟูสมรรถภาพ ควรดูความถนัดและความต้องการของผู้ป่วย เพื่อฝึกอาชีพต่อไป
การผลิตเครื่องพยุงสำหรับผู้พิการ
การผลิตเครื่องพยุงสำหรับผู้พิการ
ในตอนกลาง พ.ศ. ๒๕๑๑ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานศูนย์ฝึกอาชีพ ให้แก่ทหารผ่านศึกพิการ โดยมีสถานที่ตั้งศูนย์ฯ ภายในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และมีพลตรีขุนประทุมโรคประหาร เป็นผู้อำนวยการคนแรก เพื่อฝึกให้ทหารพิการพยายามปรับปรุงตนเอง จนมีความสามารถเยี่ยงคนอื่นๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ตนเอง และสังคมสืบไป และในปีต่อมาได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จัดตั้งโรงงานแขนขาเทียมพระราชทาน ต่อมาปรับปรุงเป็นแผนกแขนขาเทียม กองออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และสามารถดำเนินงานในเรื่องบริการอวัยวะแขนขาเทียม สำหรับทหารพิการสืบมาจนถึงปัจจุบัน
การตรวจสอบอวัยวะแขนขาเทียม
การตรวจสอบอวัยวะแขนขาเทียม
สถานพักฟื้นของทหารพิการกองทัพบก

คือ สถานพักฟื้นบางปู จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่ง อยู่ในความรับผิดชอบของกรมพลาธิการทหารบก ทหารพิการจากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เมื่อได้รับการรักษาแล้วจะมาพักฟื้นอยู่ระหว่างฝึกหัดการใช้แขนขาเทียม และรอดำเนินเรื่องทางธุรการเพื่อขอสิทธิพิเศษด้านกำลังพลปฏิบัติราชการสนามและเป็นการ พักผ่อนทางจิตใจด้วย
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป