สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน เมนู 19
เล่มที่ ๑๙
เรื่องที่ ๑ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่องที่ ๒ พืชน้ำมัน
เรื่องที่ ๓ การถนอมผลิตผลการเกษตร
เรื่องที่ ๔ ม้า
เรื่องที่ ๕ แมลง
เรื่องที่ ๖ เครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง
เรื่องที่ ๗ ศิลปการนับเบื้องต้น
เรื่องที่ ๘ ภูมิปัญญาชาวบ้าน
เรื่องที่ ๙ สารกึ่งตัวนำ
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๙ / เรื่องที่ ๖ เครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง / เครื่องตรวจคลื่นหัวใจที่ใช้ร่วมกับการออกกำลังกาย

เครื่องตรวจคลื่นหัวใจที่ใช้ร่วมกับการออกกำลังกาย
การทดสอบการทำงานของหัวใจโดยการตรวจคลื่น อี.ซี.จี.ขณะออกกำลังกายด้วยการวิ่งบนสายพานเลื่อนที่ปรับความเร็วและความชันได้
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
เครื่องตรวจคลื่นหัวใจที่ใช้ร่วมกับการออกกำลังกาย

เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ อี.ซี.จี.(ECG) เป็นเครื่องที่มีประโยชน์มากในทางการแพทย์ เพราะช่วยในการตรวจวินิจฉัยโรคหัวใจได้หลายอย่าง อย่างไรก็ดี โรคหัวใจชนิดหนึ่งคือ โรคหัวใจที่เกิดจากกล้ามเนื้อหัวใจได้รับเลือดมาเลี้ยงไม่เพียงพอ จากการที่หลอดเลือดหัวใจตีบ ถ้าโรคเป็นมากหรือปานกลาง ก็สามารถตรวจวัดได้ด้วยเครื่องอี.ซี.จี. ขณะเมื่อผู้ป่วยนั่งหรือนอน อย่างไรก็ดีถ้าผู้ป่วยเป็นน้อยหรือเริ่มเริ่มเป็นก็อาจตรวจไม่พบด้วยวิธีนี้ สำหรับ ผู้ป่วยดังกล่าวนี้ถ้าต้องไปออกแรงมาก ก็อาจทำให้เกิดอันตรายรุนแรง บางครั้งถึงแก่ชีวิต โดยที่ไม่สามารถรักษาได้ทันท่วงที ดังนั้นจึงได้มีการคิดค้นวิธีการตรวจวินิจฉัยโรคนี้โดยการตรวจวัด อี.ซี.จี. ขณะผู้ป่วยออกกำลังกาย

เครื่องที่ใช้ในการตรวจวัดนี้ ประกอบด้วยเครื่องที่ใช้ออกกำลังกาย โดยทราบความหนักของการออกกำลังกายโดยละเอียด ซึ่งอาจใช้จักรยานวัดงาน (bicycle ergometer) หรืออาจใช้ลู่กล (thread mill) ซึ่งเป็นสายพานเลื่อน ที่สามารถปรับความเร็ว และความชัน เพื่อให้ผู้ป่วยวิ่ง โดยทราบความมากน้อยของพลังงานที่ผู้ป่วยใช้ เครื่องอีกอย่างหนึ่งที่นำมาใช้ คือ เครื่องตรวจ อี.ซี.จี. ของผู้ป่วย ขณะที่ออกกำลังกาย อย่างไรก็ดีเครื่องดังกล่าวจะต้องสามารถตรวจวัด อี.ซี.จี. ได้อย่างน้อย ๓ ช่อง เพราะการเปลี่ยนแปลงของหัวใจที่ขาดเลือดนั้น อาจเกิดเพียงบางแห่ง ดังนั้นจึงต้องตรวจวัดการทำงานของหัวใจหลายแห่งพร้อมกัน จึงจะสามารถทราบความผิดปกติได้ อย่างไร ก็ดีการตรวจวัด อี.ซี.จี. ในขณะผู้ป่วยเคลื่อนไหวจากการออกกำลังกายนั้น อาจทำให้เครื่องบันทึกคลื่นรบกวนจากการเคลื่อนไหว เข้าไปร่วมกับคลื่นไฟฟ้าหัวใจจริงๆ อย่างไรก็ดี อย่างไรก็ดี เทคโนโลยีทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบันนี้ได้ ทำให้สามารถสร้างเครื่องที่สามารถบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจได้พร้อมกัน จากอิเล็กโทรดหลายคู่ ทำให้ได้คลื่นไฟฟ้าหัวใจจาก ๑๒ ช่อง พร้อมกัน นอกจากนั้นยังอาศัยเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ช่วยในการวิเคราะห์โดยละเอียด ทำให้สามารถบอกความผิดปกติของหัวใจจากการขาดเลือด ที่หลอดเลือดเส้นต่างๆ ได้ ทั้งนี้โดยได้มีการจัดตั้งโปรแกรมไว้ก่อน
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป