สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน เมนู 19
เล่มที่ ๑๙
เรื่องที่ ๑ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่องที่ ๒ พืชน้ำมัน
เรื่องที่ ๓ การถนอมผลิตผลการเกษตร
เรื่องที่ ๔ ม้า
เรื่องที่ ๕ แมลง
เรื่องที่ ๖ เครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง
เรื่องที่ ๗ ศิลปการนับเบื้องต้น
เรื่องที่ ๘ ภูมิปัญญาชาวบ้าน
เรื่องที่ ๙ สารกึ่งตัวนำ
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๙ / เรื่องที่ ๗ ศิลปการนับเบื้องต้น / การเรียงสับเปลี่ยน (Permutations)

การเรียงสับเปลี่ยน (Permutations)
การเรียงสับเปลี่ยน (Permutations)
 
โดยใช้กฎการคูณ เราจะได้การนับการจัดเรียงสิ่งของในลำดับที่กำหนดให้แบบหนึ่ง การจัดเรียงนี้ เรียกว่า การเรียงสับเปลี่ยน
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป