สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน เมนู 2
เล่มที่ ๒
เรื่องที่ ๑ การจำแนกและการจัดหมวดหมู่ของสัตว์
เรื่องที่ ๒ เวลา
เรื่องที่ ๓ บรรยากาศ
เรื่องที่ ๔ การตรวจอากาศ
เรื่องที่ ๕ อุตสาหกรรม
เรื่องที่ ๖ อุปกรณ์ขยายขอบเขตของสัมผัส
เรื่องที่ ๗ มหาราชในประวัติศาสตร์ไทย
เรื่องที่ ๘ การศึกษา
เรื่องที่ ๙ กรุงเทพมหานคร
เรื่องที่ ๑๐ ตราไปรษณียากรไทย
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๒ / เรื่องที่ ๘ การศึกษา / การจัดการศึกษาลักษณะต่างๆ

การจัดการศึกษาลักษณะต่างๆ
การจัดการศึกษาลักษณะต่างๆ

นอกจากการจัดการศึกษาทั้ง ๔ ระดับดังกล่าว แล้ว ยังมีการจัดการศึกษาลักษณะต่างๆ ที่ควรรู้ คือ

การฝึกหัดครู

เป็นการจัดการศึกษาที่ให้หลักการฝึกฝนความสามารถ และสร้างเสริมคุณธรรมของการเป็นครู แก่ผู้ที่มีพื้นฐานทางวิชาการแล้วอย่างน้อยในระดับมัธยมศึกษา มารับการศึกษาฝึกหัดอบรมก่อนที่จะไปเป็นครู หรือมารับการศึกษาฝึกหัดอบรมในระหว่างที่เป็นครูประจำการ สถาบันฝึกหัดครู จึงเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ปฏิบัติงานอย่างประสานสัมพันธ์กับองค์กรต่างๆ ในชุมชน และหน่วยงานการศึกษาอื่นๆ เพื่อทำหน้าที่ผลิต หรือเตรียมครู อบรมครู และบุคลากรทางการศึกษา สร้างเสริมวิทยฐานะของครู ทำงานด้านวิจัยทางการศึกษา ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และทำนุบำรุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

การอาชีวศึกษา

เป็นการศึกษาวิชาชีพที่มุ่งฝึกลักษณะนิสัยรักการทำงาน มีความรัก มีความรู้ความชำนาญในอาชีพที่สอดคล้องกับความถนัด และความสนใจของผู้เรียน มุ่งเน้นให้สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ตามควรแก่วัย และความสามารถ การจัดการอาชีวศึกษาจึงมุ่งผลิตกำลังคนที่มีทักษะในระดับกึ่งฝีมือ ระดับฝีมือ และระดับผู้ชำนาญเฉพาะอย่าง ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน รวมถึงความต้องการทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ
ห้องปฏิบัติการงานฝีมือ
ห้องปฏิบัติการงานฝีมือ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตโชติเวช
ในภาพนี้ นักศึกษากำลังฝึกประดิษฐ์ดอกไม้
การศึกษานอกโรงเรียน

เป็นการจัดการศึกษาที่จัดขึ้นนอกเหนือไปจากการศึกษาในระบบโรงเรียน มีลักษณะเป็นการจัดกิจกรรมการศึกษา ที่สนองความต้องการ และความสนใจเฉพาะอย่าง ทั้งในแง่ที่เป็นความรู้ การฝึกอาชีพ การคิดเป็น ทำเป็น และสามารถแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้ การจัดการศึกษานอกโรงเรียนนี้ มีความคล่องตัว ยึดหยุ่น ส่งเสริมให้ผู้เรียนที่ขาดโอกาสศึกษาในระบบโรงเรียนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และวัฒนธรรม อันจำเป็นต่อการประกอบอาชีพ และดำรงตนเป็นพลเมืองดี

การศึกษาพิเศษ

เป็นการศึกษาที่จัดให้แก่บุคคลที่มีลักษณะพิเศษ หรือมีความบกพร่องทางร่างกาย เช่น บกพร่องทางการเห็น การพูด การได้ยิน มีความบกพร่องทางสติปัญญา หรือมีความผิดปกติทางจิตใจ การจัดการศึกษาพิเศษนี้ ต้องมีการฝึกฝนอบรมครู ให้สามารถสอนตามลักษณะเฉพาะของเด็กแต่ละประเภทได้ อาจจัดสอนในสถานศึกษาเฉพาะ เช่น โรงเรียนสอนคนหูหนวก โรงเรียนสอนคนตาบอด โรงเรียนในสถานสงเคราะห์คนพิการ และโรงเรียนสำหรับเด็กปัญญาอ่อน หรือจัดในโรงเรียนธรรมดาก็ได้ ทั้งนี้เพื่อให้คนพิการได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มความสามารถ และพึ่งตนเองได้

การสอนนักเรียนหูหนวกการสอนนักเรียนหูหนวก ศูนย์ทดลองเด็กหูหนวกปฐมวัย
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ

การศึกษาสงเคราะห์

เป็นการศึกษาที่มุ่งจัดให้แก่บุคคลที่รัฐจำเป็นต้องสงเคราะห์เป็นพิเศษ ทั้งนี้ เพื่อมุ่งให้เกิดความเสมอภาคทางการศึกษาแก่ผู้ยากไร้ หรือผู้ที่เสียเปรียบทางการศึกษาในลักษณะต่างๆ โดยอาจจัดเป็นสถานศึกษาเฉพาะ หรือจัดรวมในโรงเรียนธรรมดาก็ได้ตามความเหมาะสม
นักเรียนระดับประถมศึกษา
นักเรียนระดับประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลสามเสน
การศึกษาภาคบังคับ

เป็นการศึกษาที่มีกฎหมายบังคับให้ทุกคนเรียนอยู่ในโรงเรียนจนกว่าจะพ้นเกณฑ์ ซึ่งกำหนดตามอายุ หรือระดับการศึกษาที่ได้แสดงไว้ในแผนการศึกษาแห่งชาติ
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป