สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน เมนู 4
เล่มที่ ๔
เรื่องที่ ๑ การเรืองแสงของสิ่งมีชีวิต
เรื่องที่ ๒ การหายใจ
เรื่องที่ ๓ ความสมดุลของของเหลวในร่างกาย
เรื่องที่ ๔ ไวรัส
เรื่องที่ ๕ ปรากฏการณ์ของอากาศ
เรื่องที่ ๖ ภูมิอากาศ
เรื่องที่ ๗ รถไฟ
เรื่องที่ ๘ การศาสนา
เรื่องที่ ๙ การต่างประเทศสมัยรัตนโกสินทร์
เรื่องที่ ๑๐ ลำดับพระมหากษัตริย์ไทย
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๔ / เรื่องที่ ๔ ไวรัส / คุณสมบัติทางเคมี

คุณสมบัติทางเคมี
คุณสมบัติทางเคมี

ปกติไวรัสทุกชนิดจะต้องประกอบด้วยกรดนิวคลีอิคและโปรตีน

กรดนิวคลีอิคนั้นเป็นหน่วยสำคัญของชีวิต เพราะเพียงกรดนิวคลีอิคของไวรัสอย่างเดียวก็สร้างไวรัสสมบูรณ์ (complete virus or virion) ได้ หากเข้าไปเจริญในเซลล์แล้ว ส่วนโปรตีนนั้นเป็นส่วนที่ป้องกันไวรัส และจะอาศัยเป็นสื่อ ให้ไวรัสเข้าไปอยู่ภายในเซลล์ได้สะดวก ดังนั้นเฉพาะกรดนิวคลีอิคของไวรัส (vegetative virus) ก็ยังไม่ถือว่า เป็นไวรัสสมบูรณ์ จะถือว่า เป็นไวรัสสมบูรณ์ต้องมีทั้งกรดนิวคลีอิคและโปรตีน นอกจากนั้นไวรัสบางชนิดอาจจะต้องมีคาร์โบไฮเดรต และ/หรือไขมัน ปนด้วยก็ได้
กลไกการควบคุมสมดุลของของเหลวในร่างกายของปลาน้ำจืด
ภาพจำลองไวรัส บัคเตรี ที
ปัจจุบันสิ่งมีชีวิตจำต้องมีกรดนิวคลีอิค อณูของกรดนิวคลีจะโตหรือเล็ก แล้วแต่ชนิดของไวรัส อณูของกรดนิวคลีอิคนั้นเป็นเสมือนรหัสที่จะบ่งคุณสมบัติของไวรัส
ฉะนั้น อณูของกรดนิวคลีอิค ซึ่งสมมติว่าประกอบด้วยอณูของนิวคลีโอไทด์ ๔ หน่วย ก็จะยึดโยงติดกันดังที่แสดงไวรัสบางชนิดอาจจะประกอบด้วยนิวคลีโอไทด์อย่างน้อยพันหน่วย บางชนิดอาจจะประกอบด้วยนิวคลีโอไทด์นับแสนนับล้านหน่วย

ปกติ แต่ละไวรัสมักจะมีคุณสมบัติทางเคมีเฉพาะ น้ำหนักอณูของกรดนิวคลีอิคต่างกัน อัตราร้อยละของพิวริน และไพริมิดีนแต่ละชนิด ก็ต่างกัน ดังตารางที่แสดง


ตารางแสดงชนิดกรดนิวคลีอิค ขนาดรูปร่างและสันฐาน
?   มีเยื่อหุ้มไวรัสอีกชั้นหนึ่ง
**   อาร์ เอ็น เอ ไวรัสที่เล็กที่สุด จัดอยู่ในพวก ไพโค อาร์ เอ็น เอ ไวรัสที่เล็กที่สุด เช่น อาร์ ๑๗, เอฟ ๒ ฯลฯ ประกอบด้วย นิวคลีโอไทด์ ๑,๐๐๐ หน่วย ดี เอ็น เอ ไวรัสที่เล็กที่สุด จัดอยู่ในพวกพาร์โวไวรัส เช่น พายเอกซ์ ๑๗๔ เอส ๑๓ ประกอบด้วย นิวคลีโอไทด์ ๕,๕๐๐ หน่วยหัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป