สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน เมนู 9
เล่มที่ ๙
เรื่องที่ ๑ เรื่องของยา
เรื่องที่ ๒ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
เรื่องที่ ๓ วิธีการทางการแพทย์ในการควบคุมการเจริญพันธุ์
เรื่องที่ ๔ การทำแท้ง
เรื่องที่ ๕ การสาธารณสุข
เรื่องที่ ๖ โรคมะเร็ง
เรื่องที่ ๗ รังสีวิทยา
เรื่องที่ ๘ ฟันและเหงือกของเรา
เรื่องที่ ๙ เวชศาสตร์ชันสูตร
เรื่องที่ ๑๐ เวชศาสตร์ฟื้นฟู
เรื่องที่ ๑๑ นิติเวชศาสตร์
เรื่องที่ ๑๒ โภชนาการ
เรื่องที่ ๑๓ ยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๙ / เรื่องที่ ๑ เรื่องของยา / ประวัติของการใช้ยารักษาโรค

ประวัติของการใช้ยารักษาโรค
ประวัติของการใช้ยารักษาโรค

สมัยโบราณเมื่อเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยคนเราก็ต้องหา วิธีรักษาตนเองและครอบครัวเท่าที่จะทำได้ ในชั้นแรก ได้อาศัยพืชชนิดต่างๆ ตามแต่จะหาได้ นำมาใช้เป็นยา ต่อมาเมื่อมีความสังเกตและประสบการณ์มากขึ้น จึงสามารถรู้จักใช้ตัวยาเพิ่มขึ้น เช่น สังเกตจากการรักษาตัวของสัตว์ ตลอดจนผลดีผลเสียของยาสมุนไพรที่มีต่อสัตว์และคน

เดิมมีการใช้ยาจากพืช โดยไม่มีการดัดแปลงแต่ อย่างใด กล่าวคือ ใช้ทั้งต้นหรือใช้ส่วนของพืชมากิน ทา หรือพอก ต่อมา จึงมีวิวัฒนาการในการใช้ยาสมุนไพร โดยการต้ม การชง การดองด้วยเหล้า การทำยาผง ยาเม็ด เก็บไว้ใช้นานๆ ควบคู่กันไปกับการรู้จักใช้อวัยวะต่างๆ ของสัตว์ และแร่ธาตุมาเป็นยาด้วย ซึ่งเป็นที่มาของ การใช้ยาแผนโบราณในทุกวันนี้

จากการศึกษาค้นคว้าติดต่อกันเรื่อยมา ทำให้ รู้จักแก่นยาหรือตัวยาสำคัญจากพืช สัตว์ และแร่ธาตุว่า มีหลายชนิด สามารถทำการแยกได้ยาบริสุทธิ์ รู้สูตรโครง สร้าง และสามารถสังเคราะห์ยานั้นได้ รวมทั้งสังเคราะห์ยาใหม่ได้ด้วย เข้าใจถึงผลของยาที่มีต่อร่างกาย และ ปฏิกิริยาของร่างกายที่ มีต่อยา คุณและโทษของยาแต่ละชนิด ผลดีผลเสียของการใช้ยาหลายอย่างร่วมกัน การ ออกฤทธิ์ต่อกันระหว่างยากับเครื่องดื่มและอาหารบางชนิด ฯลฯ นับเป็นความเจริญก้าวหน้า ซึ่งนำมาสู่การ ใช้ยาแผนปัจจุบัน
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป