สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน เมนู 9
เล่มที่ ๙
เรื่องที่ ๑ เรื่องของยา
เรื่องที่ ๒ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
เรื่องที่ ๓ วิธีการทางการแพทย์ในการควบคุมการเจริญพันธุ์
เรื่องที่ ๔ การทำแท้ง
เรื่องที่ ๕ การสาธารณสุข
เรื่องที่ ๖ โรคมะเร็ง
เรื่องที่ ๗ รังสีวิทยา
เรื่องที่ ๘ ฟันและเหงือกของเรา
เรื่องที่ ๙ เวชศาสตร์ชันสูตร
เรื่องที่ ๑๐ เวชศาสตร์ฟื้นฟู
เรื่องที่ ๑๑ นิติเวชศาสตร์
เรื่องที่ ๑๒ โภชนาการ
เรื่องที่ ๑๓ ยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๙ / เรื่องที่ ๑๐ เวชศาสตร์ฟื้นฟู / การนวด

การนวด
การนวด

เป็นวิธีการหนึ่งที่นำมาช่วยในการบำบัดรักษาโรค ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีมาแต่โบราณ และปัจจุบันนี้ยังใช้ประโยชน์ได้ดีเช่นกัน การนวดมีผลทำให้ผู้ป่วยรู้สึกสบายขึ้น กล้ามเนื้อส่วนที่ตึงหรือเกร็งอยู่หย่อนตัวลง ขณะเดียวกัน การไหลเวียนของเลือดและน้ำเหลืองตรงที่ถูกนวดจะดีขึ้น เป็นเหตุให้การบวมในบริเวณนั้นลดลง ทำให้การขนถ่ายของเสียออกได้เร็วยิ่งขึ้น
การนวด
การนวด
การนวดบริเวณที่เจ็บปวดด้วยความแรงที่พอดี จะเป็นผลดีต่อการรักษา แต่การนวดที่รุนแรงเกินไป จะทำให้ส่วนนั้นระบม และเจ็บปวดมากยิ่งขึ้น ในบริเวณที่กระทบกระแทกแรง จนกลายเป็นไตแข็ง การนวดจะทำให้ส่วนที่แข็งเป็นไต อ่อนตัวลงได้เร็วขึ้น การนวดไม่สามารถทดแทนการออกกำลังกายได้เลย ดังนั้น ในอัมพาต และโรคที่มีการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อ การนวดจะไม่ทำให้กล้ามเนื้อมีกำลังมากขึ้น เป็นเพียงการทำให้มีการไหลเวียนของโลหิตดีขึ้น และลดการติดยึดของเนื้อเยื่อ ในบริเวณนั้นๆ
การนวดไม่สามารถใช้ได้เสมอไปกับทุกโรค เช่น บริเวณที่เจ็บปวด และมีเชื้อโรคเกิดขึ้นแล้ว ได้แก่ บริเวณที่เป็นฝี การนวด และบีบเค้น จะทำให้เชื้อโรคกระจายไปยังส่วนใกล้เคียง กระจายเข้ากระแสโลหิตไปยังส่วนต่างๆ ของร่างกายได้
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป