สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน เมนู 9
เล่มที่ ๙
เรื่องที่ ๑ เรื่องของยา
เรื่องที่ ๒ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
เรื่องที่ ๓ วิธีการทางการแพทย์ในการควบคุมการเจริญพันธุ์
เรื่องที่ ๔ การทำแท้ง
เรื่องที่ ๕ การสาธารณสุข
เรื่องที่ ๖ โรคมะเร็ง
เรื่องที่ ๗ รังสีวิทยา
เรื่องที่ ๘ ฟันและเหงือกของเรา
เรื่องที่ ๙ เวชศาสตร์ชันสูตร
เรื่องที่ ๑๐ เวชศาสตร์ฟื้นฟู
เรื่องที่ ๑๑ นิติเวชศาสตร์
เรื่องที่ ๑๒ โภชนาการ
เรื่องที่ ๑๓ ยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๙ / เรื่องที่ ๑๐ เวชศาสตร์ฟื้นฟู / การดัด

การดัด
การดัด

เป็นการทำให้ข้อต่างๆ มีการเคลื่อนไหวภายหลังการติดยึดของข้อ การดัดควรทำด้วยแรงที่พอเหมาะพอดี จะช่วยให้การเคลื่อนไหวของข้อต่างๆ ที่ติดยึดกลับดีขึ้น อาทิเช่น มีการอักเสบของเยื่อหุ้มข้อไหล่ ทำให้ผู้ป่วยมีอาการเจ็บปวดเกิดขึ้น จนไม่สามารถเคลื่อนไหวข้อไหล่ได้ และเมื่อปล่อยให้ข้อไหล่อยู่เฉยๆ เป็นเวลานานๆ โดยไม่มีการเคลื่อนไหว ก็จะทำให้มีการติดยึดของเนื้อเยื่อรอบๆ ข้อ การดัด จะทำให้เนื้อเยื้อที่ติดยึดคลายออก เป็นผลให้การเคลื่อนไหวของข้อไหล่ที่เสียไป กลับดีขึ้น
การดัด
การดัด
การดัดสามารถนำมาใช้กับการแก้ปัญหาการติดยึดของข้อต่างๆ หลังจากการเข้าเฝือก ภายหลังการผ่าตัดบริเวณข้อต่างๆ อัมพาต และโรคข้อต่างๆ ที่มีการติดยึดของข้อ
การดัดที่รุนแรงจะขาดความรู้ อาจเป็นผลให้เกิดอันตรายแก่อวัยวะนั้นๆ ได้ เราจะเริ่มให้การดัด เมื่ออาการเจ็บปวดบริเวณนั้นลดลงเพียงพอแล้ว ในรายที่กระดูกหัก ต้องรอให้กระดูกหักติดกันแข็งแรงเพียงพอก่อน

ถ้าจะให้การดัดได้ผลดี ควรให้บริเวณที่จะดัดได้รับความร้อนโดยทั่วถึงเสียก่อน ผลของความร้อน จะทำให้ผู้ป่วยรู้สึกสบาย การไหลเวียนของโลหิตดีขึ้น การปวดลดลง เนื้อเยื่อต่างๆ ที่ติดยึดอยู่ เมื่อได้รับความร้อนก็จะหย่อนตัว ทำให้การดัดยืดออกง่ายขึ้น และผลการรักษาก็จะดีขึ้น
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป