สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน เมนู 9
เล่มที่ ๙
เรื่องที่ ๑ เรื่องของยา
เรื่องที่ ๒ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
เรื่องที่ ๓ วิธีการทางการแพทย์ในการควบคุมการเจริญพันธุ์
เรื่องที่ ๔ การทำแท้ง
เรื่องที่ ๕ การสาธารณสุข
เรื่องที่ ๖ โรคมะเร็ง
เรื่องที่ ๗ รังสีวิทยา
เรื่องที่ ๘ ฟันและเหงือกของเรา
เรื่องที่ ๙ เวชศาสตร์ชันสูตร
เรื่องที่ ๑๐ เวชศาสตร์ฟื้นฟู
เรื่องที่ ๑๑ นิติเวชศาสตร์
เรื่องที่ ๑๒ โภชนาการ
เรื่องที่ ๑๓ ยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๙ / เรื่องที่ ๑๐ เวชศาสตร์ฟื้นฟู / สำหรับเด็กระดับเล็ก

สำหรับเด็กระดับเล็ก ฟังเสียงอ่าน => บันทึกเสียง
ปัจจุบัน โลกเจริญก้าวหน้าไปอย่างมาก มีโรงงานต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย มีการใช้เครื่องจักรต่างๆ ในการทำงาน การเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ก็สะดวกรวดเร็วกว่าสมัยก่อน เราสามารถเดินทางโดยรถยนต์ เรือเร็ว เครื่องบินไอพ่น อาวุธต่างๆ ที่ใช้รบกันเป็นแบบทันสมัย เช่น ระเบิดแรงสูง จรวดติดอาวุธ เป็นต้น ทุกๆ วัน เรามักจะเห็นคนได้รับบาดเจ็บ จากอุบัติเหตุรถชนกัน รถคว่ำ แขนขาหัก หรือคนงานถูกเครื่องจักรตัดนิ้วมือขาด ทหารตำรวจชายแดนถูกกับระเบิด เสียแขนและขา เป็นอัมพาต หรือตาบอด คนเหล่านี้ เมื่อได้รับการรักษาจนบาดแผลหายแล้ว ก็ยังมีความพิการอยู่ ไม่สามารถทำงานเหมือนแต่ก่อนได้ ต้องพึ่งพาอาศัยผู้อื่นตลอดเวลา มีชีวิตอยู่ไปวันหนึ่งๆ เท่านั้น
ดังนั้นจึงมีการแพทย์สาขาหนึ่งเกิดขึ้น เพื่อรักษา และช่วยฟื้นฟูความสามารถ ของคนที่มีร่างกายพิการ ไม่ว่าจะเกิดจากโรคต่างๆ หรือจากอุบัติเหตุ เพื่อให้พวกเขาสามารถมีชีวิตอยู่ได้ เหมือนคนปกติ หรือใกล้เคียงกับปกติที่สุด ทั้งยังสามารถทำงานเลี้ยงชีพตัวเองได้อย่างมีความสุข เป็นพลเมืองที่ดี ของประเทศชาติ การแพทย์สาขานี้ เรียกว่า "เวชศาสตร์ฟื้นฟู"
หัวข้อถัดไป