สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน เมนู 9
เล่มที่ ๙
เรื่องที่ ๑ เรื่องของยา
เรื่องที่ ๒ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
เรื่องที่ ๓ วิธีการทางการแพทย์ในการควบคุมการเจริญพันธุ์
เรื่องที่ ๔ การทำแท้ง
เรื่องที่ ๕ การสาธารณสุข
เรื่องที่ ๖ โรคมะเร็ง
เรื่องที่ ๗ รังสีวิทยา
เรื่องที่ ๘ ฟันและเหงือกของเรา
เรื่องที่ ๙ เวชศาสตร์ชันสูตร
เรื่องที่ ๑๐ เวชศาสตร์ฟื้นฟู
เรื่องที่ ๑๑ นิติเวชศาสตร์
เรื่องที่ ๑๒ โภชนาการ
เรื่องที่ ๑๓ ยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๙ / เรื่องที่ ๑๑ นิติเวชศาสตร์ / สำหรับเด็กระดับเล็ก

สำหรับเด็กระดับเล็ก ฟังเสียงอ่าน => บันทึกเสียง
แพทย์ต้องเกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์ ตั้งแต่เกิด จนกระทั่งตาย เมื่อเราจะคลอดจากท้องแม่จำต้องมีแพทย์ช่วยทำคลอดให้ ระหว่างที่เป็นเด็ก ถ้าเจ็บป่วย ก็ต้องได้รับการรักษาจากแพทย์ เมื่อเป็นผู้ใหญ่ ได้รับบาดเจ็บอันตราย ก็ต้องให้แพทย์รักษา ถ้าเจ็บป่วยรุนแรง แพทย์รักษาไม่หาย ผู้ป่วยตายลง แพทย์ก็ต้องเป็นผู้รู้เห็นเกี่ยวกับการตายนั้น บางรายตายโดยปัจจุบันทันด่วน ไม่อาจทราบได้ว่า ตายเพราะเหตุใด แพทย์จำต้องตรวจศพ เพื่อศึกษาการตายนั้น จะเห็นได้ว่า แพทย์ต้องเกี่ยวข้องอยู่กับความเป็นไปของมนุษย์ตลอดเวลา ดังนั้น วิชาแพทย์จึงเป็นวิชาที่เกี่ยวกับมนุษย์มากที่สุด

เมื่อมนุษย์อยู่รวมกันเป็นกลุ่ม เป็นหมู่บ้าน เป็นเมือง เป็นประเทศ ความจำเป็นที่จะต้องมีระเบียบข้อบังคับของกลุ่มคนเหล่านั้น ย่อมเกิดขึ้น ระเบียบข้อบังคับสำหรับให้คนทุกคนในสังคมถือเป็นแนวทางปฏิบัติก็คือ สิ่งที่เรียกว่า กฎหมาย

กฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบสุขของสังคม จะกำหนดแนวทางให้คนในสังคมไม่เบียดเบียนกัน เคารพสิทธิเสรีภาพของกันและกัน ถ้าใครไม่ปฏิบัติตาม ต้องได้รับโทษจากผู้ปกครอง หรือผู้มีอำนาจ กฎหมายเช่นนั้น เรียกกันว่า กฎหมายอาญา
เพื่อให้การบังคับตามกฎหมายอาญาได้ผล ก็มีกฎหมายที่ว่าด้วย วิธีที่จะดำเนินการกับผู้ละเมิดกฎหมาย เพื่อที่จะได้ตัวผู้กระทำผิดกฎหมายหมายที่แท้จริงมาลงโทษ กฎหมายประเภทหลังนี้ จะบัญญัติเกี่ยวกับการจับกุม การสอบสวน การฟ้องคดี ตลอดจนการพิจารณา และพิพากษาคดี รวมทั้งวิธีการบังคับคดีด้วย เราเรียกว่า กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานี้เอง ที่บัญญัติให้มีการหาข้อมูล และพยานหลักฐานต่างๆ มาพิสูจน์ความผิด ของผู้ถูกกล่าวหาว่า ละเมิดกฎหมาย ในบรรดาพยานหลักฐานต่างๆ ที่นำมาพิสูจน์ความผิดของผู้ถูกกล่าวหานั้น ความเห็นของแพทย์จัดว่า เป็นพยานหลักฐานที่สำคัญอย่างหนึ่ง แพทย์จึงต้องถูกเรียกไปเป็นพยานอยู่เสมอ

อาทิเช่นเมื่อเกิดการทะเลาะวิวาทขึ้น ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บก็ต้องไปหาแพทย์ ถ้ามีคดีความเกิดขึ้น แพทย์ย่อมต้องถูกเรียกไปให้ความเห็นว่า ผู้บาดเจ็บนั้นมีบาดเจ็บจริงหรือไม่ ถ้ามี เป็นบาดเจ็บประเภทใด และเกิดจากอาวุธ หรือการทำร้ายอย่างใด ตลอดจนความรุนแรงของบาดเจ็บนั้นมีมากเพียงใดเช่นนี้เป็นต้น

นอกจากนี้เนื่องจากแพทย์นั้นเกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของมนุษย์ ดังได้กล่าวมาแล้ว แพทย์จึงเกี่ยวข้องกับกฎหมายอาญา และกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาอยู่มาก วิชาแพทย์ส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายนี้ เรียกว่า วิชานิติเวชศาสตร์
หัวข้อถัดไป