สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน เมนู 9
เล่มที่ ๙
เรื่องที่ ๑ เรื่องของยา
เรื่องที่ ๒ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
เรื่องที่ ๓ วิธีการทางการแพทย์ในการควบคุมการเจริญพันธุ์
เรื่องที่ ๔ การทำแท้ง
เรื่องที่ ๕ การสาธารณสุข
เรื่องที่ ๖ โรคมะเร็ง
เรื่องที่ ๗ รังสีวิทยา
เรื่องที่ ๘ ฟันและเหงือกของเรา
เรื่องที่ ๙ เวชศาสตร์ชันสูตร
เรื่องที่ ๑๐ เวชศาสตร์ฟื้นฟู
เรื่องที่ ๑๑ นิติเวชศาสตร์
เรื่องที่ ๑๒ โภชนาการ
เรื่องที่ ๑๓ ยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๙ / เรื่องที่ ๒ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา / ความผิดปกติแต่กำเนิดของอวัยวะสืบพันธุ์

ความผิดปกติแต่กำเนิดของอวัยวะสืบพันธุ์
ความผิดปกติแต่กำเนิดของอวัยวะสืบพันธุ์

ความผิดปกติที่อาจพบได้ มีดังนี้

๑. เยื่อพรหมจารีไม่เปิด ตามปกติเยื่อพรหมจารีจะเป็นเพียงเยื่อบางๆ อยู่บริเวณใกล้ปากช่องคลอด เป็นเขตแบ่งระหว่างอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอกกับอวัยวะ สืบพันธุ์ภายใน เมื่อมีความผิดปกติเกิดขึ้น จะทำให้เยื่อพรหมจารีปิดสนิท มองดูเผินๆ เหมือนไม่มีช่องคลอดเมื่อถึงวัยมีประจำเดือน เลือดประจำเดือนจะไม่มีทางออก ทำให้เลือดคั่งค้างอยู่ในช่องคลอด และในโพรงมดลูก ในเวลาต่อมาอาจคลำพบก้อนทางหน้าท้อง การรักษา คือ ทำการผ่าตัด

๒. ไม่มีช่องคลอด หรือมีช่องคลอดเพียงบางส่วน

๓. มีมดลูก ๒ อัน หรือผนังกั้นในโพรงมดลูก

โพรงมดลูกมีผนังกั้นภายใน
โพรงมดลูกมีผนังกั้นภายใน

๔. มีรังไข่ผิดปกติ เช่น มีขนาดเล็กมาก บาง รายอาจมีทั้งรังไข่และอัณฑะอยู่ด้วยกัน

๕. ท่อนำไข่ผิดปกติ เช่น ยาวมาก
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป