แนวการใช้หนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
ในการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ของครู ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ และฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้

© ลิขสิทธิ์เป็นของมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ สามารถนำไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น หากมีวัตถุประสงค์อื่นใดขอให้ติดต่อมายังมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ

ระดับประถมศึกษา

แนวการใช้หนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน Download
การจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี เปิดหนังสือ
การจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ เปิดหนังสือ
การจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ เปิดหนังสือ
การจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย เปิดหนังสือ
การจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ เปิดหนังสือ
การจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ เปิดหนังสือ
การจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เปิดหนังสือ
การจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา เปิดหนังสือ

ระดับมัธยมศึกษา

แนวการใช้หนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน Download
การจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี เปิดหนังสือ
การจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ เปิดหนังสือ
การจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ เปิดหนังสือ
การจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย เปิดหนังสือ
การจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ เปิดหนังสือ
การจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ เปิดหนังสือ
การจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เปิดหนังสือ
การจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา เปิดหนังสือ