สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
ฉบับกาญจนาภิเษก
หมวดที่ ๑
หมวดที่ ๒
หมวดที่ ๓
หมวดที่ ๔
หมวดที่ ๕
หมวดที่ ๖
หมวดที่ ๗
หมวดที่ ๘
หมวดที่ ๙
 

หนังสือสารานุกรมไทยฉบับกาญจนาภิเษก

พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2542 มีทั้งหมด 60 เรื่องโดยแบ่งเป็น 9 หมวดคือ
  หมวด ที่ ๑ พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจสำคัญ
  หมวด ที่ ๒ พระราชวงค์
  หมวด ที่ ๓ องค์กรและส่วนราชการ
  หมวด ที่ ๔ มูลนิธิทุนรางวัลและโรงเรียน
  หมวด ที่ ๕ พระราชสถานะและพระราชอำนาจตามรัฐธรรมนูญ
  หมวด ที่ ๖ ราชธรรมและพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับศาสนา
  หมวด ที่ ๗ พระราชพิธีในรัชกาลปัจจุบัน
  หมวด ที่ ๘ พระบรมราชสัญลักษณ์และเรื่องราวเกี่ยวข้อง
  หมวด ที่ ๙ เบ็ดเตล็ด