ความคืบหน้าการวางจำหน่ายหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่หมดไปแล้ว

มูลนิธิฯ ได้จัดพิมพ์เพิ่มและจะมีวางจำหน่ายหนังสือรายละเอียด ดังนี้
๑. หนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ (เล่มใหญ่) เล่มที่ ๓๔ ๓๗-๔๑ มีวางจำหน่ายกลาง-ปลายเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓
๒. หนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่ม ๑ ๕ ๗ ๘ ๙ ๑๗-๑๙ มีวางจำหน่ายกลาง-ปลายเดือนธันวาคม ๒๕๖๓

แนวการใช้หนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ

ในการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ของครู ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ และฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐ ทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้

© ลิขสิทธิ์เป็นของมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ สามารถนำไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น หากมีวัตถุประสงค์อื่นใดขอให้ติดต่อมายังมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ

ดูเอกสาร

ติดตามหนังสั้น ฉบับสมบูรณ์ ร่วมกันแชร์ ช่วยกันไลค์ ได้ที่ Facebook: มูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ

เป็นพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๒ มาจนถึงปัจจุบัน

โครงการสร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาเขียนอ่าน สืบสานสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

การประเมินครูผู้ใช้สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ พัฒนาคุณภาพนักเรียน

โครงการฯ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาครู พัฒนาเยาวชน พัฒนาถิ่นตน พัฒนาไทย สานต่อที่พ่อให้ ด้วยสารานุกรมไทยสำหรัยเยาวชนฯ โดยในปี พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ จะจัดกิจกรรมประเมินครูผู้ใช้สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ พัฒนาคุณภาพนักเรียน เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นขวัญกำลังใจให้แก่ครูที่มีความมุ่งมั่น จัดกิจกรรมบูรณาการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ในกิจกรรมการเรียนรู้ของตนเอง มีผลงานได้คุณภาพเป็นที่ประจักษ์

รายละเอียด

แบบเสนอขอรับการประเมิน

หนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 

E-Book

คลิกเลือกเล่มหนังสือ

๑๐
๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐
๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๕ ๒๖ ๒๗ ๒๘ ๒๙ ๓๐
๓๑ ๓๒ ๓๓ ๓๔ ๓๕ ๓๖ ๓๗ ๓๘ ๓๙ ๔๐

หนังสือสารานุกรมไทย ฉบับกาญจนาภิเษก

ดูเพิ่มเติม

พิมพ์ขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ (ไม่มีวางจำหน่ายแล้ว) มีทั้งหมด ๙ หมวด คือ
๑ พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจสำคัญ
๒ พระราชวงศ์
๓ องค์กรและส่วนราชการ
๔ มูลนิธิ ทุน รางวัล และโรงเรียน
๕ พระราชสถานะและพระราชอำนาจตามรัฐธรรมนูญ
๖ ราชธรรมและพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับศาสนา
๗ พระราชพิธีในรัชกาลปัจจุบัน
๘ พระบรมราชสัญลักษณ์และเรื่องราวเกี่ยวข้อง
๙ เบ็ดเตล็ด

หนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
ฉบับเสริมการเรียนรู้

ดูเพิ่มเติม

เล่มที่ ๑ - ไม้ดอกหอมของไทย ไม้ในวรรณคดีไทย และสมุนไพร
เล่มที่ ๒ - อาหารไทย โภชนาการ และการปลูกพืชไร้ดิน
เล่มที่ ๓ - ลำดับพระมหากษัตริย์ไทย สังคมและวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาชาวบ้าน
เล่มที่ ๔ - การช่างและหมู่บ้านช่าง การละเล่นพื้นเมือง นิทานพื้นบ้าน
เล่มที่ ๕ - การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สัตว์ในระบบนิเวศป่าชายเลน สวนพฤกษศาสตร์
เล่มที่ ๖ - ศิลปาชีพ ตุ๊กตาไทย หัตถกรรมพื้นบ้าน
เล่มที่ ๗ - นก ผีเสื้อ ปลาสวยงาม
เล่มที่ ๘ - พระพุทธรูป ผ้าไทย การผลิตเครื่องทอง
เล่มที่ ๙ - แผ่นดินไหว สึนามิ บรรยากาศและการตรวจอากาศ
เล่มที่ ๑๐ - กล้วย ทุเรียน ส้ม
เล่มที่ ๑๑ - เครื่องถม เครื่องปั้นดินเผาและเครื่องถ้วย เครื่องจักสาน
เล่มที่ ๑๒ - ช้าง ม้า วัวควาย
เล่มที่ ๑๓ - บัว เฟิร์น กล้วยไม้
เล่มที่ ๑๔ - อากาศยาน รถไฟ รถยนต์
เล่มที่ ๑๕ - ลิเก เพลงลูกทุ่ง เพลงพื้นบ้าน
เล่มที่ ๑๖ - ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง
เล่มที่ ๑๗ - แมลง ผึ้ง แมลงกินได้
เล่มที่ ๑๘ - หอย ปลาหมึก กุ้ง
เล่มที่ ๑๙ - วัดไทย วัดญวน วัดจีน
เล่มที่ ๒๐ - เปลือกโลกและหิน ซากดึกดำบรรพ์ อัญมณี
เล่มที่ ๒๑ - สวนไทย สวนญี่ปุ่น สวนบาหลี

หนังสือสารานุกรมไทยฉบับเฉลิมพระเกียรติ

จัดทำขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๕๐ (ไม่มีวางจำหน่ายแล้ว) มีรายละเอียดดังนี้
๑. ธรรมิกราชา
๒. พระปรีชาสามารถด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
๓. เศรษฐกิจพอเพียง
๔. กษัตริย์-เกษตร
๕. พระราชกรณียกิจด้านการแพทย์และการสาธารณสุข
๖. พระปรีชาสามารถด้านการพัฒนาปัญญา
๗. อัครศิลปิน
๘. พระราชกรณียกิจด้านการสืบสานวัฒนธรรมและขนบประเพณี
๙. สังคมสมานฉันท์

หนังสือสารานุกรมไทยฉบับเทิดพระเกียรติ
ธรรมิกราชา

เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในธรรมิกราชาที่ได้ทรงบำเพ็ญมาตลอดระยะเวลา ๗๐ ปี

โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ จึงได้จัดทำหนังสือสารานุกรมไทย ฉบับเทิดพระเกียรติ ที่ประมวลหลักธรรม ซึ่งพระองค์ทรงยึดถือและปฏิบัติอย่างครบถ้วน พระราชกรณียกิจด้านการสืบสานวัฒนธรรมและขนบประเพณี และพระราชพิธีในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่พระองค์มีพระราชประสงค์ให้ดำรงอยู่เป็นเอกลักษณ์ของชาติ

คนไทยทั้งมวลจึงควรภาคภูมิใจ ช่วยกันส่งเสริม สนับสนุน และอนุรักษ์ไว้ เพื่อเป็นการบำเพ็ญปฏิบัติบูชาถวายพระราชกุศลอย่างแท้จริง

   หนังสือ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เป็นหนังสือเล่มเดียวที่มีพระราชประสงค์ให้ทุกคนได้อ่าน เนื่องจากเป็นสารานุกรมแบบไทยที่คนไทยทำ โดยทรงกำหนดหลักการของการบรรจุสรรพวิชาและเนื้อหา เพื่อตอบสนองความสามารถในการอ่านของเยาวชนในแต่ละระดับด้วยพระองค์เอง ทำให้ผู้อ่านเกิดความรู้ ความคิด ความฉลาด และความดี ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิต อันจะช่วยบุคคลสามารถให้ประโยชน์แก่ส่วนรวม และสามารถพึ่งพาส่วนรวมได้ในอนาคต
   โดยพระราชประสงค์นี้หนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ จึงมีการออกแบบในแต่ละเล่มให้มีสาระความรู้ที่หลากหลายอย่างน้อย ๙ เรื่องสำคัญ เป็นการสนองความต้องการของเยาวชนที่จะ ค้นคว้าสาระวิชาต่าง ๆ ได้ด้วยตนเองอย่างหลากหลายในแต่ละเล่ม และนำไปอ้างอิงได้ พระมหากรุณาธิคุณนี้จะปกแผ่พสกนิกรไปชั่วนิรันดร์

:: ประชาสัมพันธ์


 1. วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑ - บรรยายพิเศษ เรื่องสานต่อที่พ่อทำ ด้วยหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 2. วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑ - การวิเคราะห์ความสอดคล้องของเนื้อหาในหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ โรงเรียนสตรีนนทบุรี
 3. วันที่ ๑-๒ กันยายน ๒๕๖๑ - การประชุมปฏิบัติการ ภาคใต้ ในงาน "พัฒนาครูฯ"
 4. วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ - ร่วมกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด โรงเรียนวัดจันทรสโมสร
 5. ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ - หารือความร่วมมือในการผลิตสื่อประกอบสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 6. ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ - กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด เพื่อเสริมเพิ่มพูน ทักษะการอ่าน" สารานุกรมไทย" โรงเรียนสายอักษร

:: วิดีโอ

 • พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10
 • หลักการทรงงาน
 • หนังสั้นเพื่อหนังสือขอพ่อ
 • นักเขียนผู้ได้รับแรงบันดาลใจจากในหลวง ร.9
 • "ใหญ่-เล็ก" ร่วมประชาสัมพันธ์หนังสือสารานุกรมไทยฯ
 • สืบสานโครงการสารานุกรมไทยฯ ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ร.๙