สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 

คลิกเลือกเล่มหนังสือ

๑๐
๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐
๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๕ ๒๖ ๒๗ ๒๘ ๒๙ ๓๐
๓๑ ๓๒ ๓๓ ๓๔ ๓๕ ๓๖ ๓๗ ๓๘ ๓๙ ๔๐

สารานุกรมไทย ฉบับกาญจนาภิเษก

ดูเพิ่มเติม

พิมพ์ขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ มีทั้งหมด ๙ หมวด คือ
๑ พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจสำคัญ
๒ พระราชวงศ์
๓ องค์กรและส่วนราชการ
๔ มูลนิธิ ทุน รางวัล และโรงเรียน
๕ พระราชสถานะและพระราชอำนาจตามรัฐธรรมนูญ
๖ ราชธรรมและพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับศาสนา
๗ พระราชพิธีในรัชกาลปัจจุบัน
๘ พระบรมราชสัญลักษณ์และเรื่องราวเกี่ยวข้อง
๙ เบ็ดเตล็ด

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
ฉบับเสริมการเรียนรู้

ดูเพิ่มเติม

เล่มที่ ๑ - ไม้ดอกหอมของไทย ไม้ในวรรณคดีไทย และสมุนไพร
เล่มที่ ๒ - อาหารไทย โภชนาการ และการปลูกพืชไร้ดิน
เล่มที่ ๓ - ลำดับพระมหากษัตริย์ไทย สังคมและวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาชาวบ้าน
เล่มที่ ๔ - การช่างและหมู่บ้านช่าง การละเล่นพื้นเมือง นิทานพื้นบ้าน
เล่มที่ ๕ - การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สัตว์ในระบบนิเวศป่าชายเลน สวนพฤกษศาสตร์
เล่มที่ ๖ - ศิลปาชีพ ตุ๊กตาไทย หัตถกรรมพื้นบ้าน
เล่มที่ ๗ - นก ผีเสื้อ ปลาสวยงาม
เล่มที่ ๘ - พระพุทธรูป ผ้าไทย การผลิตเครื่องทอง
เล่มที่ ๙ - แผ่นดินไหว สึนามิ บรรยากาศและการตรวจอากาศ
เล่มที่ ๑๐ - กล้วย ทุเรียน ส้ม
เล่มที่ ๑๑ - เครื่องถม เครื่องปั้นดินเผาและเครื่องถ้วย เครื่องจักสาน
เล่มที่ ๑๒ - ช้าง ม้า วัวควาย
เล่มที่ ๑๓ - บัว เฟิร์น กล้วยไม้
เล่มที่ ๑๔ - อากาศยาน รถไฟ รถยนต์
เล่มที่ ๑๕ - ลิเก เพลงลูกทุ่ง เพลงพื้นบ้าน
เล่มที่ ๑๖ - ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง
เล่มที่ ๑๗ - แมลง ผึ้ง แมลงกินได้
เล่มที่ ๑๘ - หอย ปลาหมึก กุ้ง
เล่มที่ ๑๙ - วัดไทย วัดญวน วัดจีน
เล่มที่ ๒๐ - เปลือกโลกและหิน ซากดึกดำบรรพ์ อัญมณี
เล่มที่ ๒๑ - สวนไทย สวนญี่ปุ่น สวนบาหลี
เล่มที่ ๒๒ - เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย ตาลปัตร พัดยศ ตู้พระธรรม

สารานุกรมไทยฉบับเฉลิมพระเกียรติ

จัดทำขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๕๐ (ไม่มีวางจำหน่ายแล้ว) มีรายละเอียดดังนี้
๑. ธรรมิกราชา
๒. พระปรีชาสามารถด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
๓. เศรษฐกิจพอเพียง
๔. กษัตริย์-เกษตร
๕. พระราชกรณียกิจด้านการแพทย์และการสาธารณสุข
๖. พระปรีชาสามารถด้านการพัฒนาปัญญา
๗. อัครศิลปิน
๘. พระราชกรณียกิจด้านการสืบสานวัฒนธรรมและขนบประเพณี
๙. สังคมสมานฉันท์

สารานุกรมไทยฉบับเทิดพระเกียรติ
ธรรมิกราชา

เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในธรรมิกราชาที่ได้ทรงบำเพ็ญมาตลอดระยะเวลา ๗๐ ปี

โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ จึงได้จัดทำสารานุกรมไทย ฉบับเทิดพระเกียรติ ที่ประมวลหลักธรรม ซึ่งพระองค์ทรงยึดถือและปฏิบัติอย่างครบถ้วน พระราชกรณียกิจด้านการสืบสานวัฒนธรรมและขนบประเพณี และพระราชพิธีในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่พระองค์มีพระราชประสงค์ให้ดำรงอยู่เป็นเอกลักษณ์ของชาติ

คนไทยทั้งมวลจึงควรภาคภูมิใจ ช่วยกันส่งเสริม สนับสนุน และอนุรักษ์ไว้ เพื่อเป็นการบำเพ็ญปฏิบัติบูชาถวายพระราชกุศลอย่างแท้จริง

   สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เป็นหนังสือเล่มเดียวที่มีพระราชประสงค์ให้ทุกคนได้อ่าน เนื่องจากเป็นสารานุกรมแบบไทยที่คนไทยทำ โดยทรงกำหนดหลักการของการบรรจุสรรพวิชาและเนื้อหา เพื่อตอบสนองความสามารถในการอ่านของเยาวชนในแต่ละระดับด้วยพระองค์เอง ทำให้ผู้อ่านเกิดความรู้ ความคิด ความฉลาด และความดี ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิต อันจะช่วยบุคคลสามารถให้ประโยชน์แก่ส่วนรวม และสามารถพึ่งพาส่วนรวมได้ในอนาคต
   โดยพระราชประสงค์นี้สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ จึงมีการออกแบบในแต่ละเล่มให้มีสาระความรู้ที่หลากหลายอย่างน้อย ๙ เรื่องสำคัญ เป็นการสนองความต้องการของเยาวชนที่จะ ค้นคว้าสาระวิชาต่าง ๆ ได้ด้วยตนเองอย่างหลากหลายในแต่ละเล่ม และนำไปอ้างอิงได้ พระมหากรุณาธิคุณนี้จะปกแผ่พสกนิกรไปชั่วนิรันดร์

:: ประชาสัมพันธ์


  1. หนังสือออกใหม่ 🛒🛒🛒🎉 มีวางจำหน่ายแล้ว!!📌📌 สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่ม ๔๓ วันนี้ ที่ Facebook Line@ มูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ สนใจ inbox เข้ามาสั่งซื้อได้ค่ะ 📖📚📌📌พบกับสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ ๔๓ หนังสือออกใหม่🛒🛒🛒🎉 ภายในมี ๘ เรื่อง ที่น่าสนใจ ได้แก่ ประเพณีสิบสองเดือน ชาวมอญในประเทศไทย การศึกษาแบบวิถีไทย กัญชงและกัญชา การเพาะเลี้ยงไส้เดือนดิน การบริหาจัดการลุ่มน้ำโดยชุมชน ดาราจักร โรคหลอดเลือดสมอง
  2. หนังสือออกใหม่ 🛒🛒🛒🎉 มีวางจำหน่ายแล้ว!!📌📌 สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่ม ๒๒ วันนี้ ที่ Facebook Line@ มูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ สนใจ inbox เข้ามาสั่งซื้อได้ค่ะ 📖📚📌📌พบกับสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ฉบับเสริมการเรียนรูเล่มที่ ๒๒ หนังสือออกใหม่🛒🛒🛒🎉 ภายในมี ๓ เรื่อง ที่น่าสนใจ ได้แก่ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย ตาลปัตร พัดยศ ตู้พระธรรม

:: วิดีโอ

  • พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10
  • หลักการทรงงาน
  • หนังสั้นเพื่อหนังสือขอพ่อ
  • นักเขียนผู้ได้รับแรงบันดาลใจจากในหลวง ร.9
  • "ใหญ่-เล็ก" ร่วมประชาสัมพันธ์สารานุกรมไทยฯ
  • สืบสานโครงการสารานุกรมไทยฯ ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ร.๙