ช่วงชีวิตของปลา - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู เล่ม 1
เล่มที่ ๑
เรื่องที่ ๑ ดวงอาทิตย์
เรื่องที่ ๒ อุปราคา
เรื่องที่ ๓ ท้องฟ้ากลางคืน
เรื่องที่ ๔ นก
เรื่องที่ ๕ ปลา
เรื่องที่ ๖ เครื่องจักรกล
เรื่องที่ ๗ พลังงาน
เรื่องที่ ๘ อากาศยาน
เรื่องที่ ๙ ดนตรีไทย
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑ / เรื่องที่ ๕ ปลา / ช่วงชีวิตของปลา

 ช่วงชีวิตของปลา
ช่วงชีวิตของปลา

จากหลักฐานที่ปรากฏในรายงานทางวิชาการพบว่า ปลาจีนบางชนิดที่เลี้ยงไว้ในบ่อมีอายุ มากกว่า ๒๐ ปี แต่ไม่เกิน ๕๐ ปี ปลาทะเลหลายชนิดในเขตอบอุ่น เช่น ปลาแฮร์ริง (herring) ในทะเลเหนืออาจมีอายุถึง ๒๐ ปี ปลาบึกในแม่น้ำโขง (Pangasianodon gigas) อาจมีอายุมากกว่า ๑๕ ปี ปลาเขตร้อนเช่นในบ้านเราส่วนใหญ่มีการเจริญเติบโตเร็วมาก และมีช่วงชีวิตสั้น เช่น ปลาทูในบ้านเราอาจมีช่วงชีวิตอย่างมากเพียง ๓ ปี เท่านั้น ทั้งนี้ เพราะปลาส่วนใหญ่ถูกจับโดย การประมงเสียก่อนที่จะมีอายุถึง ๓ ปี


วงปี่บนเกล็ดของปลา เกล็ดของปลาหลายชนิดที่อยู่ในเขตอบอุ่นและเขตหนาว แสดงวงปี่ซึ่งนักวิทยาศาสตร์สามารถใช้ในการศึกษาเกี่ยวกับอายุและการเจริญเติบโตของปลาเหล่านั้นได้ ทั้งนี้เพราะการขยายขนาดของเกล็ด มีส่วนสัมพันธ์กับการเจริญเติบโตของปลาดังตัวอย่างที่เห็นในภาพนี้เป็นเกล็ดของปลาแฮดดอก (haddock) ในครอบครัวแกดิดี (Gadidae) ซึ่งอาศัยอยู่ในทะเลเหนือ ปลาตัวนี้มีความยาว ๑๘.๕ นิ้ว เกล็ดที่เห็นในภาพแสดงวงปี่ ๓ วง รวมทั้งจุดกำเนิดนิวเคลียส (nucleus) เป็นสี่วง ซึ่งแสดงว่าปลากำลังมีอายุย่างเข้าปีที่๔ เกล็ดที่เห็นในภาพเป็นเกล็ดแบบไซคลอยด์
หัวข้อก่อนหน้าหัวข้อถัดไป