ระนาบเอียง - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู เล่ม 1
เล่มที่ ๑
เรื่องที่ ๑ ดวงอาทิตย์
เรื่องที่ ๒ อุปราคา
เรื่องที่ ๓ ท้องฟ้ากลางคืน
เรื่องที่ ๔ นก
เรื่องที่ ๕ ปลา
เรื่องที่ ๖ เครื่องจักรกล
เรื่องที่ ๗ พลังงาน
เรื่องที่ ๘ อากาศยาน
เรื่องที่ ๙ ดนตรีไทย
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑ / เรื่องที่ ๖ เครื่องจักรกล / ระนาบเอียง

 ระนาบเอียง
ระนาบเอียง

ถนนในภูมิประเทศที่เป็นเนินเขา จัดว่าเป็นระนาบเอียงหรือพื้นเอียง ทางที่ลาดเอียงน้อยๆ แต่ต้องไต่เป็นระยะทางไกลขึ้นได้สะดวกกว่าหนทางสั้นที่ไต่ชันกว่าขึ้นไปให้ได้ระดับสูงเท่ากันบนทางราบ วัวฉุดเกวียนหนักๆ ไปไหว แต่พอถึงทางชันมากๆ วัวฉุดขึ้นไปไม่ไหว ถ้า ปลดวัวที่เทียมเกวียนออก เกวียนก็จะเลื่อนไหลลงต่ำเนื่องจากน้ำหนักของมันเอง แสดงว่าแรง พยายามที่วัวฉุดลากเกวียนต้องสู้กับบางส่วนของน้ำหนักเกวียน ซึ่งเป็นปฏิภาคกับความชันของทาง ถ้าทางชันน้อย ถนนช่วยแบกน้ำหนักได้มาก วัวจึงออกแรงฉุดน้อย ถ้าทางชันมากจนกลายเป็น แนวดิ่งแล้ว ถนนไม่อาจช่วยแบ่งรับน้ำหนักได้เลย ในกรณีนี้แรงพยายามจะต้องสู้กับน้ำหนักทั้ง หมดของเกวียน

คนงานคนหนึ่งจะยกถังน้ำมีน้ำหนัก ๒๐๐ กิโลกรัมขึ้นไว้บนรถบรรทุก ซึ่งสูงจากพื้นดิน ๑ เมตร แต่เขายกไม่ไหวจึงหาไม้กระดานยาว ๕ เมตร มาพาดเป็นระนาบเอียงเข้ากับท้ายรถแล้ว ออกแรงเข็นถังนั้นขึ้นไปตามแผ่นกระดาน เขาออกแรงน้อยกว่าที่ต้องยกถังขึ้นโดยทางดิ่ง แต่ต้อง เข็นเป็นระยะทางยาวกว่าถึง ๕ เท่า แต่อย่างไรก็ตาม งานที่เขาทำนั้นครบตามที่เขาประสงค์ (ดู เรื่อง งาน) ผลงานที่เขาต้องทำก็คือ ยกน้ำหนักถัง W ให้สูงขึ้นจากพื้นดินเป็นระยะ H แต่เขาทำ งานโดยออกแรงพยายาม P เป็นระยะทาง L ตามแนวของระนาบเอียง ผลงานทั้งสองมีค่าเท่ากันคือ

P x L = W x H
ดังนั้น แรงพยายาม P = W x H / L = ๒๐๐ x ๑ / ๕ = ๔๐ กิโลกรัม

ลิ่มและขวานก็เป็นเครื่องผ่อนแรงที่จัดอยู่ในประเภทระนาบเอียง เช่น การใช้ขวานผ่าฟืน แรงที่ใช้ตอกเป็นแรงพยายามที่ส่งหัวขวานหรือตัวลิ่ม ซึ่งมีลักษณะเป็นระนาบเอียงเคลื่อนที่ได้ ส่วนแรงที่ลิ่มถ่วงไม้แยกออกจากกันเป็นแรงต้านทาน


หัวข้อก่อนหน้าหัวข้อถัดไป