เรื่องที่ ๑ โรคทางอายุรศาสตร์ - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 10
เล่มที่ ๑๐
เรื่องที่ ๑ โรคทาง อายุรศาสตร์
เรื่องที่ ๒ โรคติดต่อ และโรคเขตร้อน
เรื่องที่ ๓ โรคภูมิแพ้
เรื่องที่ ๔ โรคผิวหนัง ที่พบบ่อยในประเทศไทย
เรื่องที่ ๕ โรคตา
เรื่องที่ ๖ โรคหู คอ จมูก
เรื่องที่ ๗ จิตเวชศาสตร์ และ สุขภาพจิต
เรื่องที่ ๘ สิ่งแวดล้อม และ สุขภาพ
เรื่องที่ ๙ การออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพ
เรื่องที่ ๑๐ การปลูกกระดูกข้ามคน
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๐ / เรื่องที่ ๑ โรคทางอายุรศาสตร์

 เรื่องที่ ๑ โรคทางอายุรศาสตร์


สำหรับเด็กระดับเล็ก
สำหรับเด็กระดับกลาง (๑๒-๑๔ ปี)
สำหรับเด็กระดับโตและบุคคลทั่วไป
หลักเบื้องต้นในการวินิจฉัยและการรักษาโรคทางอายุรศาสตร์
 โรคระบบการหายใจ
 โรคระบบทางเดินอาหาร
โรคระบบประสาท
โรคของต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม
โรคของไต
โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด
โรคของเลือด
ดูเพิ่มเติม
 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา์
 เลือดและธนาคารเลือดในประเทศไทย