เรื่องที่ ๑ วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 11
เล่มที่ ๑๑
เรื่องที่ ๑ วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๒ ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๓ ระบบการสั่งงานคอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๔ การประยุกต์คอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๕ การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ
เรื่องที่ ๖ สิ่งประดิษฐ์จากพัฒนาการด้านคอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๗ หุ่นยนต์อุตสาหกรรม
เรื่องที่ ๘ ผลของการใช้คอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๙ การพัฒนาอักษรไทยในเครื่องคอมพิวเตอร์
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๑ / เรื่องที่ ๑ วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์

 เรื่องที่ ๑ วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์

สำหรับเด็กระดับเล็ก
สำหรับเด็กระดับกลาง (๑๒-๑๔ ปี)
สำหรับเด็กระดับโตและบุคคลทั่วไป
 เครื่องยนต์เชิงวิเคราะห์แบบแบบเบจ
 วิธีการของฮอลเลอริท
 ความก้าวหน้าของเครื่องเจาะบัตร
การพัฒนาเครื่องคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
การลำดับรุ่นเครื่องคอมพิวเตอร์
ดูเพิ่มเติม
 ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์
 วิวัฒนาการของไมโครคอมพิวเตอร์