สำหรับเด็กระดับเล็ก - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 11
เล่มที่ ๑๑
เรื่องที่ ๑ วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๒ ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๓ ระบบการสั่งงานคอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๔ การประยุกต์คอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๕ การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ
เรื่องที่ ๖ สิ่งประดิษฐ์จากพัฒนาการด้านคอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๗ หุ่นยนต์อุตสาหกรรม
เรื่องที่ ๘ ผลของการใช้คอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๙ การพัฒนาอักษรไทยในเครื่องคอมพิวเตอร์
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๑ / เรื่องที่ ๒ ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ / สำหรับเด็กระดับเล็ก

 สำหรับเด็กระดับเล็ก ฟังเสียงอ่าน => บันทึกเสียง
เมื่อเราต้องการคิดเลข ส่วนใหญ่เราใช้หูและตาทำหน้าที่รับคำสั่ง และข้อมูล สมองทำหน้าที่จดจำ คิด และควบคุม เมื่อคิดได้ผลลัพธ์แล้ว สมองจะควบคุมให้ปากหรือมือ ซึ่งทำหน้าที่แสดงผล ด้วยการพูด หรือการเขียนออกมาเป็นคำตอบ
ถ้าเราใช้นิ้วมือประกอบในการคิดเลข เช่น เอา ๒ บวกกับ ๓ เราเอา ๒ ไว้ในใจ (สมองส่วนที่ใช้สำหรับจำ) แล้วก็ชูนิ้วขึ้น ๓ นิ้ว นับเลขต่อจาก ๒ ไปตามนิ้วที่ชูขึ้นเป็น ๓,๔,๕ คำตอบคือ ๕ ปากจะทำหน้าที่พูดออกมาว่า "ห้า" ในที่นี้สมองกับนิ้วทำหน้าที่เป็นส่วนคำนวณ สมองทำหน้าที่เป็นส่วนควบคุม และส่วนความจำด้วย
ตามขั้นตอนการทำงานข้างบนนี้ อาจกล่าวได้ว่า ตัวเราเปรียบเสมือนเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่ง ซึ่งมีส่วนประกอบสำคัญดังนี้

หูและตา เป็นส่วนรับข้อมูล
สมอง เป็นส่วนความจำ
สมอง (หรือสมองกับนิ้วมือ) เป็นส่วนคำนวณ
สมอง เป็นส่วนควบคุม
ปาก เป็นส่วนแสดงผล
หัวข้อถัดไป