สำหรับเด็กระดับเล็ก - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 11
เล่มที่ ๑๑
เรื่องที่ ๑ วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๒ ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๓ ระบบการสั่งงานคอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๔ การประยุกต์คอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๕ การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ
เรื่องที่ ๖ สิ่งประดิษฐ์จากพัฒนาการด้านคอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๗ หุ่นยนต์อุตสาหกรรม
เรื่องที่ ๘ ผลของการใช้คอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๙ การพัฒนาอักษรไทยในเครื่องคอมพิวเตอร์
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๑ / เรื่องที่ ๓ ระบบการสั่งงานคอมพิวเตอร์ / สำหรับเด็กระดับเล็ก

 สำหรับเด็กระดับเล็ก ฟังเสียงอ่าน => บันทึกเสียง
เด็กๆ สามารถเปิดวิทยุรับคลื่นวิทยุ และปรับเสียงให้ได้ยินเบาหรือดังชัดเจนได้ เพราะวิทยุได้รับพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ หรือพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ตามบ้าน ถ้าไม่มีพลังงานไฟฟ้า เครื่องรับคลื่นวิทยุก็จะไม่ทำงาน เราก็จะไม่ได้ยินเสียงจากวิทยุ
ของเล่นบางชนิดออกเสียงได้ หรือเคลื่อนไหวได้ ก็เพราะได้รับพลังงานไฟฟ้าเช่นเดียวกับวิทยุ แต่ของเล่นบางชนิด ที่เป็นคอมพิวเตอร์ หรือที่เรียกว่า "เครื่องเล่นเกมคอมพิวเตอร์" นั้น แม้ได้รับพลังงานไฟฟ้าแล้ว ก็ยังไม่สามารถเล่นเกมได้ เพราะของเล่นชนิดนี้ จะต้องมีชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์ หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์อีกอย่างหนึ่งด้วย เครื่องจึงทำงาน และสามารถเล่นเกมได้
ชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์ เป็นสิ่งที่มนุษย์คิดค้น และสร้างขึ้น แล้วป้อนหรือใส่เข้าไปในเครื่องคอมพิวเตอร์

ภายในเครื่องเล่นเกมคอมพิวเตอร์ ชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์ทำหน้าที่กำหนดประเภทของเกมที่ต้องการเล่น ชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์จึงเป็นส่วนสำคัญมากส่วนหนึ่ง ในการกำหนดการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์
ชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์มีหลายชนิด บางชนิดใช้ในการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ บางชนิดใช้ในการเก็บตัวเลขทำบัญชี บางชนิดใช้ในการเก็บประวัติ ของนักเรียน ใช้เก็บคะแนนของนักเรียน ชุดคำสั่งต่างๆ เหล่านี้ จัดอยู่ในประเภทชุดคำสั่งใช้งาน
ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ขณะทำงาน ประกอบด้วยชุดคำสั่งหลายประเภทคือ ชุดคำสั่งควบคุม ตัวแปลชุดคำสั่ง และชุดคำสั่งใช้งาน เราเรียกชุดคำสั่งประเภทต่างๆ ที่ทำงานร่วมกัน จนสามารถทำงานตามที่เราต้องการได้ว่า "ระบบการสั่งงานคอมพิวเตอร์"
หัวข้อถัดไป