สำหรับเด็กระดับกลาง - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 11
เล่มที่ ๑๑
เรื่องที่ ๑ วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๒ ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๓ ระบบการสั่งงานคอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๔ การประยุกต์คอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๕ การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ
เรื่องที่ ๖ สิ่งประดิษฐ์จากพัฒนาการด้านคอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๗ หุ่นยนต์อุตสาหกรรม
เรื่องที่ ๘ ผลของการใช้คอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๙ การพัฒนาอักษรไทยในเครื่องคอมพิวเตอร์
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๑ / เรื่องที่ ๔ การประยุกต์คอมพิวเตอร์ / สำหรับเด็กระดับกลาง

 สำหรับเด็กระดับกลาง
เด็กๆ ส่วนมาก คงจะเคยได้ยินได้ฟังการกล่าวถึงเครื่องเล่นเกมกด บางคนก็เคยเล่นมาแล้ว แต่บางคนอาจเคยเห็นเครื่องเล่นเกมตามศูนย์การค้า เครื่องเล่นเกมเหล่านั้น มีโครงสร้างภายในคล้ายกับเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วๆ ไป เพียงแต่เขียนชุดคำสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อกำหนดการเล่นเกมต่างๆ ได้ตามชุดคำสั่งนั้น ทำให้เด็กๆ เมื่อเห็นเครื่องคอมพิวเตอร์ ก็พากันนึกถึงเพียงแต่เรื่องเล่นเกม จนลืมนึกถึงความสามารถที่สำคัญอย่างอื่นของคอมพิวเตอร์
เด็กกำลังเล่นเกมกด
เด็กกำลังเล่นเกมกด
แท้ที่จริง ชีวิตมนุษย์เรานั้น มีความเกี่ยวข้อง และต้องการใช้ข้อมูลอยู่เสมอ เช่น นักเรียนจะต้องทราบข้อมูลเกี่ยวกับตารางสอน หนังสือ และอุปกรณ์ในการเรียน แม้จะดูโทรทัศน์ก็ต้องทราบข้อมูลรายการโทรทัศน์ จึงจะสามารถเลือกรายการที่ต้องการได้ เมื่อมีข้อมูลแล้ว บ่อยครั้งเรามักจะต้องเก็บ เพื่อนำมาประมวลผลในภายหลัง เช่น การแก้ปัญหาในเวลาเรียน และเวลาสอน นอกจากนี้ ข้อมูลบางอย่าง เช่น วันเดือนปีเกิด หมายเลข ประจำตัว ใบสุทธิ ทะเบียนบ้าน ประวัติการรักษาโรค ก็เป็นข้อมูลที่สำคัญ และเป็นประโยชน์ที่จะต้องเก็บไว้ใช้ในภายหลัง เช่น ในการสมัครสอบแข่งขัน การสมัครงาน และการขอทำบัตรประชาชน เป็นต้น
การเก็บข้อมูล และการประมวลผลข้อมูลเหล่านี้ คอมพิวเตอร์สามารถทำได้อย่างรวดเร็ว จำได้มากกว่าอย่างถูกต้อง และยังสามารถค้นหา เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงข้อมูล ที่เก็บไว้ให้ทันสมัยอยู่เสมอ นอกจากนี้ คอมพิวเตอร์ยังสามารถคำนวณตัวเลขจำนวนมากๆ ได้ และทำซ้ำๆ กันได้ โดยไม่ผิดพลาด จึงมีความละเอียดแม่นยำ ทำให้เราสามารถนำคอมพิวเตอร์ ไปช่วยแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ เช่น การศึกษา การวิจัย วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรม การแพทย์ การเกษตร การทหาร การตำรวจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจต่างๆ แม้กระทั่งในชีวิตประจำวัน เช่น การพยากรณ์อากาศ การ สื่อสารข้อมูลผ่านดาวเทียม เป็นต้น การควบคุมการผลิตอาหารสัตว์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์
การควบคุมการผลิตอาหารสัตว์
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป