บทนำ - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 11
เล่มที่ ๑๑
เรื่องที่ ๑ วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๒ ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๓ ระบบการสั่งงานคอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๔ การประยุกต์คอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๕ การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ
เรื่องที่ ๖ สิ่งประดิษฐ์จากพัฒนาการด้านคอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๗ หุ่นยนต์อุตสาหกรรม
เรื่องที่ ๘ ผลของการใช้คอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๙ การพัฒนาอักษรไทยในเครื่องคอมพิวเตอร์
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๑ / เรื่องที่ ๔ การประยุกต์คอมพิวเตอร์ / บทนำ

 บทนำ
คอมพิวเตอร์คือเครื่องผ่อนแรงหรือเครื่องผ่อนสมองที่ ทันสมัย สามารถนำมาใช้ช่วยอำนวยความสะดวก และประหยัดเวลา ในการทำงานต่างๆ ในทำนองเดียวกับที่เราใช้ เครื่องผ่อนแรงชนิดอื่นๆ ถ้าจะเปรียบเทียบการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยทำงานแทนการใช้มือ ก็คล้ายกับการใช้เครื่องบินช่วยฉีดยาฆ่าแมลง แทนที่จะให้คนเดินจับแมลงด้วยมือทีละตัว การทำลายแมลงหรือหนอนต่างๆ โดยการเดินจับนั้น โดยหลักการแล้วก็สามารถทำได้ แต่ถ้ามีแมลงเป็นจำนวนมากๆ อาจจะไม่ได้ผล หรือได้ผลไม่ทันใจเท่าใช้เครื่องบินฉีดยาฆ่าแมลง
ห้องเครื่องคอมพิวเตอร์
ห้องเครื่องคอมพิวเตอร์
การใช้เครื่องบินช่วยแก้ปัญหา ทำได้รวดเร็วทันใจ ฉันใด การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยแก้ปัญหา ก็อาจทำได้ผล รวดเร็วทันใจฉันนั้น

การพิจารณาว่าควรจะใช้คอมพิวเตอร์ช่วยแก้ปัญหา หรือไม่นั้น ก็ทำนองเดียวกับการพิจารณาว่า ควรจะใช้ยาฆ่าแมลงฉีดในไร่นาอย่างไรหรือไม่ ยาฆ่าแมลงบางอย่างไม่ควร ใช้ในท้องถิ่นบางแห่ง เพราะจะมีผลร้าย ทำให้นกปลาในบริเวณนั้น ได้รับอันตรายจากพิษยา และอาจจะเป็น อันตรายต่อผู้บริโภค ในทำนองเดียวกัน คอมพิวเตอร์บาง ชนิด ก็อาจจะไม่เหมาะสมกับงานบางงาน

ข้อสำคัญที่สุดที่ต้องปฏิบัติก่อนใช้คอมพิวเตอร์ แก้ปัญหาใดก็คือ จะต้องหาผู้เชี่ยวชาญทั้งด้านคอมพิวเตอร์ และด้านงานที่จะใช้คอมพิวเตอร์มาช่วยกันศึกษาความ เหมาะสม ๓ ด้าน คือ ๑) ศึกษาความเหมาะสมด้าน เทคโนโลยีว่า เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อย่างใดจะ เหมาะกับงานใด ๒) ศึกษาความเหมาะสมทางด้านการเงิน ว่า ถ้าลงทุนใช้คอมพิวเตอร์แล้วจะได้ผลคุ้มค่าหรือไม่ เพียงใด และควรใช้เมื่อใด และ ๓) ศึกษาความ เหมาะสมในด้านการปฏิบัติงานว่า วิธีที่จะเลือกใช้เป็นวิธีที่ ง่ายพอที่คนของเราจะสามารถปฏิบัติตามได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้ จะต้องจัดการฝึกอบรมอย่างไร ใช้เวลานานเท่าใด ควรวาง แผนให้พร้อมทุกด้านก่อนการนำคอมพิวเตอร์มาใช้

โดยหลักการแล้ว เมื่อคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องผ่อน แรงหรือเครื่องผ่อนสมอง เราก็น่าจะนำคอมพิวเตอร์ไป ประยุกต์ใช้กับงานทุกงานที่ต้องใช้แรงหรือใช้สมอง แต่จาก สถิติทั่วโลกนั้นถ้าคิดตามมูลค่าของคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในงาน ต่างๆ แล้วก็อาจจัดลำดับได้ว่า การใช้คอมพิวเตอร์มากที่สุด สามอันดับแรก คือ การใช้ในสายการบิน การใช้ในด้าน การเงินการธนาคาร และการใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม

ส่วนในประเทศไทย ถ้าคิดจากมูลค่าคอมพิวเตอร์ที่ ใช้ในด้านต่างๆ จะเห็นว่าด้านการเงินการธนาคาร เป็นด้าน ที่มีการใช้คอมพิวเตอร์มากที่สุด
เครื่องบริการเงินด่วน (ATM)
เครื่องบริการเงินด่วน (ATM)
การใช้คอมพิวเตอร์ในบริการฝากถอนเงินนอกเวลานั้น มีใช้กันทั้งในต่างประเทศ และในประเทศไทย ซึ่งเรียกชื่อกันว่า บริการเงินด่วน หรือบริการเอทีเอ็ม (ATM)
ส่วนการใช้คอมพิวเตอร์ในด้านอื่นๆ ของธนาคารก็มีอีกหลายอย่าง เช่น บริการโอนเงิน ณ จุดขาย บริการ ธนาคารในบ้าน และบริการธนาคารทางโทรศัพท์ เป็นต้น
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป