สำหรับเด็กระดับเล็ก - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 11
เล่มที่ ๑๑
เรื่องที่ ๑ วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๒ ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๓ ระบบการสั่งงานคอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๔ การประยุกต์คอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๕ การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ
เรื่องที่ ๖ สิ่งประดิษฐ์จากพัฒนาการด้านคอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๗ หุ่นยนต์อุตสาหกรรม
เรื่องที่ ๘ ผลของการใช้คอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๙ การพัฒนาอักษรไทยในเครื่องคอมพิวเตอร์
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๑ / เรื่องที่ ๔ การประยุกต์คอมพิวเตอร์ / สำหรับเด็กระดับเล็ก

 สำหรับเด็กระดับเล็ก ฟังเสียงอ่าน => บันทึกเสียง
เรามีมือ เราใช้มือทำงานได้หลายอย่าง เช่น หยิบ จับ ถือ หรือหิ้วสิ่งของ

เรา
สามารถใช้มือช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ได้ เช่น ในการรับประทานอาหาร เราใช้มือหยิบหรือตักอาหารเข้าปาก เมื่อรับประทานอาหารอิ่มแล้ว เราก็ใช้มือเก็บถ้วยชาม ล้าง และเช็ดให้สะอาด
มือของเรามีนิ้วมือ เราชอบใช้นิ้วมือช่วยบวกเลข หรือลบเลข
ในปัจจุบัน เรามีเครื่องคอมพิวเตอร์ช่วยบวก ลบ คูณ หรือหารเลข ทำให้เราคิดหรือคำนวณเลขได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็ว

คอมพิวเตอร์ที่คนเราสร้างขึ้น นอกจากจะช่วยเราคิดเลขได้เร็ว ยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาในด้านต่างๆ เช่น ด้านวิทยาศาสตร์ ธุรกิจ การศึกษา การทหาร การแพทย์ และการออกแบบ นอกจากนี้ เรายังสามารถใช้คอมพิวเตอร์เล่นเกม ที่สนุกสนานได้อีกด้วย
หัวข้อถัดไป