เรื่องที่ ๖ สิ่งประดิษฐ์จากพัฒนาการด้านคอมพิวเตอร์ - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 11
เล่มที่ ๑๑
เรื่องที่ ๑ วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๒ ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๓ ระบบการสั่งงานคอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๔ การประยุกต์คอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๕ การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ
เรื่องที่ ๖ สิ่งประดิษฐ์จากพัฒนาการด้านคอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๗ หุ่นยนต์อุตสาหกรรม
เรื่องที่ ๘ ผลของการใช้คอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๙ การพัฒนาอักษรไทยในเครื่องคอมพิวเตอร์
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๑ / เรื่องที่ ๖ สิ่งประดิษฐ์จากพัฒนาการด้านคอมพิวเตอร์

 เรื่องที่ ๖ สิ่งประดิษฐ์จากพัฒนาการด้านคอมพิวเตอร์


สำหรับเด็กระดับเล็ก
สำหรับเด็กระดับกลาง (๑๒-๑๔ ปี)
สำหรับเด็กระดับโตและบุคคลทั่วไป
บทนำ
นาฬิกาคอมพิวเตอร์
การใช้ไมโครโพรเซสเซอร์ควบคุมการผลิตทางอุตสาหกรรม
การใช้ไมโครโพรเซสเซอร์ควบคุมระบบไฟฟ้ากำลัง
การใช้ไมโครโพรเซสเซอร์ควบคุมการสื่อสาร
เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
เครื่องอัลทราโซนิกสแกนเนอร์
การใช้ไมโครโพรเซสเซอร์เข้าช่วยคนตาบอด
การใช้ไมโครโพรเซสเซอร์เข้าช่วยคนหูหนวก
การใช้ไมโครโพรเซสเซอร์ช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในร่างกาย
การใช้ไมโครโพรเซสเซอร์ดูแลผู้ป่วยในห้องฉุกเฉิน
การใช้ไมโครโพรเซสเซอร์เข้าช่วยผู้ป่วยนอกโรงพยาบาล
การใช้ไมโครโพรเซสเซอร์ควบคุมเครื่องปรับอากาศ
การใช้ไมโครโพรเซสเซอร์ควบคุมเครื่องรับโทรทัศน์
การใช้ไมโครโพรเซสเซอร์ควบคุมไฟจราจร
การใช้ไมโครโพรเซสเซอร์เข้าควบคุมระบบไฟฟ้า และเครื่องยนต์ของยานพาหนะ
การใช้ไมโครโพรเซสเซอร์เป็นส่วนประกอบในของเล่น
 ดูเพิ่มเติม
รังสีวิทยา
ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์