สำหรับเด็กระดับกลาง - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 11
เล่มที่ ๑๑
เรื่องที่ ๑ วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๒ ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๓ ระบบการสั่งงานคอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๔ การประยุกต์คอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๕ การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ
เรื่องที่ ๖ สิ่งประดิษฐ์จากพัฒนาการด้านคอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๗ หุ่นยนต์อุตสาหกรรม
เรื่องที่ ๘ ผลของการใช้คอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๙ การพัฒนาอักษรไทยในเครื่องคอมพิวเตอร์
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๑ / เรื่องที่ ๖ สิ่งประดิษฐ์จากพัฒนาการด้านคอมพิวเตอร์ / สำหรับเด็กระดับกลาง

 สำหรับเด็กระดับกลาง
คอมพิวเตอร์ที่ได้สร้างขึ้นเสร็จสมบูรณ์เครื่องแรกๆ มีขนาดใหญ่โตมาก บางเครื่องหนักมากกว่า ๑๐ ตันหรือ ๓๐,๐๐๐ กิโลกรัม และมีราคาแพงมาก
ด้วยพัฒนาการทางเทคโนโลยี ได้มีการสร้างคอมพิวเตอร์ ให้มีขนาดเล็กลงได้เรื่อยๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ส่วนสำคัญของคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า "ส่วนควบคุมกลาง" ซึ่งประกอบด้วย ส่วนคำนวณ และส่วนควบคุมนั้น สามารถสร้างได้เล็กลงมาก ทำงานได้รวดเร็วขึ้น และมีราคาถูกลง เมื่อถึงพ.ศ. ๒๕๑๔ บริษัทอินเทลแห่งสหรัฐอเมริกา สามารถสร้างส่วนควบคุมกลางได้เล็กมากขึ้น เป็นครั้งแรก เรียกว่า "ไมโครโพรเซสเซอร์" เป็นแผ่นเล็กๆ มีขนาด ประมาณ ๔ ตารางมิลลิเมตร เมื่อต่อสายติดกับขา ที่ยื่นออกมาหลายขา ซึ่งตามปกติมี ๔๐ ขา จะทำให้มีขนาดประมาณ ๖ ตารางเซนติเมตร น้ำหนักเบาประมาณ ๕ กรัม ใช้กำลังไฟฟ้าน้อย ประมาณ ๑/๔๐ เท่าของหลอดไฟฟ้า ๖๐ แรงเทียน ปัจจุบัน ราคาขายประมาณ ๑๕๐-๓๐๐ บาท ไมโครโพรเซสเซอร์ ได้รับการนำไปใช้สร้างคอมพิวเตอร์ ที่เล็กลงมากเรียกว่า "คอมพิวเตอร์" ซึ่งสามารถทำงานได้ดี มีราคาถูกลง ทำให้การใช้งานแพร่หลายมากขึ้น
เนื่องจากไมโครโพรเซสเซอร์มีราคาถูก และมีขนาดเล็ก จึงนิยมนำไปใช้เป็นส่วน ประกอบของเครื่องมือเครื่องใช้ และอุปกรณ์ต่างๆ เช่น นาฬิกาคอมพิวเตอร์ ของเล่น หมากรุก เป็นต้น นอกจากนี้ ได้มีการนำเอาไมโครโพรเซสเซอร์ไปใช้ประดิษฐ์ เป็นหุ่นยนต์ เพื่อใช้ทำงานแทนมนุษย์ ซึ่งอาจทำงานได้ดีกว่ามนุษย์ ในบางสภาวะ และในสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์ไม่สามารถทนได้ หรือไปถึงได้ ในโรงงานอุตสาหกรรมบางแห่งใช้เพียง "แขน" ของหุ่นยนต์ก็สามารถทำงานแทนมนุษย์ได้มากมาย สิ่งประดิษฐ์จากพัฒนาการด้านคอมพิวเตอร์ ก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นเรื่อยๆ
ไมโครโพรเซสเซอร์ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของสิ่งประดิษฐ์เหล่านี้ โดยอาศัยเครื่องอินเทอร์เฟซ ช่วยรับส่งสัญญาณไปควบคุมอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ทำให้สามารถทำงานได้ถูกต้องแม่นยำ รวดเร็ว มีความจำ และเปลี่ยนชุดคำสั่งได้ ทำให้พนักงานที่ทำงานควบคุมอยู่ไม่รู้สึกเบื่อหน่าย จึงนิยมนำเอาโพรเซสเซอร์ไปควบคุมงานด้านอุตสาหกรรม ด้านขนส่ง ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้านเกษตรศาสตร์ และด้านการแพทย์ เป็นต้น ดังนั้นไมโครโพรเซสเซอร์จึงเปรียบเสมือนสมองของมนุษย์ ที่สามารถควบคุมแขนขาให้ทำงานต่างๆ ได้

เป็น
ที่น่ายินดียิ่ง ที่การสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้คิดเลขแทนมนุษย์นั้น นอกจากจะสามารถใช้ในกิจการทางธุรกิจได้แล้ว ยังนำไปสู่การประดิษฐ์เครื่องมือเครื่องใช้อื่นๆ อีกเป็นอันมาก มีการสร้างหุ่นยนต์ขึ้นทำงานแทนมนุษย์ได้หลายอย่าง และงานบางชนิดสามารถทำได้ดีกว่า และรวดเร็วกว่าด้วย
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป