การใช้ไมโครโพรเซสเซอร์ควบคุมระบบไฟฟ้ากำลัง - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 11
เล่มที่ ๑๑
เรื่องที่ ๑ วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๒ ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๓ ระบบการสั่งงานคอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๔ การประยุกต์คอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๕ การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ
เรื่องที่ ๖ สิ่งประดิษฐ์จากพัฒนาการด้านคอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๗ หุ่นยนต์อุตสาหกรรม
เรื่องที่ ๘ ผลของการใช้คอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๙ การพัฒนาอักษรไทยในเครื่องคอมพิวเตอร์
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๑ / เรื่องที่ ๖ สิ่งประดิษฐ์จากพัฒนาการด้านคอมพิวเตอร์ / การใช้ไมโครโพรเซสเซอร์ควบคุมระบบไฟฟ้ากำลัง

 การใช้ไมโครโพรเซสเซอร์ควบคุมระบบไฟฟ้ากำลัง
การใช้ไมโครโพรเซสเซอร์ควบคุมระบบไฟฟ้ากำลัง
 
การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งประกอบด้วยไมโครโพรเซสเซอร์หลายหน่วย เข้าควบคุมระบบไฟฟ้ากำลัง เป็นวิธีการ ที่ได้รับความสนใจจากวิศวกรไฟฟ้ากำลังเป็นอย่างมาก โดยคอมพิวเตอร์จะเข้าควบคุมระบบป้องกันต่างๆ เช่น ควบคุมระบบสวิตช์อัตโนมัติ ที่ใช้ป้องกันระบบสายส่ง ถ้าหากเกิดลัดวงจรขึ้น คอมพิวเตอร์จะคำนวณว่า การลัดวงจรอยู่ที่จุดใดของสาย แล้วบังคับให้สวิตช์อัตโนมัติ ที่ทำหน้าที่ควบคุมส่วนนั้นของสาย ทำหน้าที่ตัดสายส่วนนั้น ออกจากระบบ
แผนผังแสดงส่วนประกอบที่สำคัญของเครื่องควบคุมความต้องการกำลังไฟฟ้า
แผนผังแสดงส่วนประกอบที่สำคัญของเครื่องควบคุมความต้องการกำลังไฟฟ้า
ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาระบบดังกล่าว ใช้ควบคุม และป้องกันสถานีไฟฟ้าย่อยหลายสถานีร่วมกัน โดยมีสายส่งสัญญาณร่วม เพื่อใช้ควบคุมการบันทึกสถิติ การเปรียบเทียบและการทำให้มีการบังคับการทำงานในลักษณะที่มี ประสิทธิภาพสูงขึ้น และการใช้โพรเซสเซอร์ทำหน้าที่ ต่างๆ เช่น วัดกระแสวัดแรงดัน วัดกำลังไฟฟ้า ควบคุมการเปลี่ยนขั้วต่อของหม้อแปลง (tap-changer) เพื่อเพิ่มหรือลดแรงดันไฟฟ้า นอกจากนี้ เราสามารถให้ ไมโครโพรเซสเซอร์รายงานข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า เพื่อให้คอมพิวเตอร์คำนวณว่าจะเดินหรือไม่เดินเครื่อง กำเนิดไฟฟ้าเครื่องใด สถานีใดและในช่วงเวลาใด จึงจะมีประสิทธิภาพสูงและประหยัดมากที่สุด ทั้งนี้ในแต่ละช่วง เวลา เราสามารถให้คอมพิวเตอร์พิมพ์รายงานสถิติต่างๆ ที่เกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า เพื่อใช้ประกอบการวางแผน ปรับปรุงกิจการไฟฟ้าได้อีกด้วย
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป