การใช้ไมโครโพรเซสเซอร์ควบคุมการสื่อสาร - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 11
เล่มที่ ๑๑
เรื่องที่ ๑ วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๒ ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๓ ระบบการสั่งงานคอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๔ การประยุกต์คอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๕ การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ
เรื่องที่ ๖ สิ่งประดิษฐ์จากพัฒนาการด้านคอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๗ หุ่นยนต์อุตสาหกรรม
เรื่องที่ ๘ ผลของการใช้คอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๙ การพัฒนาอักษรไทยในเครื่องคอมพิวเตอร์
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๑ / เรื่องที่ ๖ สิ่งประดิษฐ์จากพัฒนาการด้านคอมพิวเตอร์ / การใช้ไมโครโพรเซสเซอร์ควบคุมการสื่อสาร

 การใช้ไมโครโพรเซสเซอร์ควบคุมการสื่อสาร
การใช้ไมโครโพรเซสเซอร์ควบคุมการสื่อสาร

ในการสื่อสารสมัยใหม่ เครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งประกอบด้วยไมโครโพรเซสเซอร์หลายหน่วยจะช่วยให้การสื่อสารสะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น เช่น ในการส่งโทรเลข และเทเล็กซ์ (telex) เครื่องคอมพิวเตอร์จะรับข้อความโทรเลขเข้าไปเก็บไว้ ในส่วนความจำ และจะส่งออกไปยังไปรษณีย์โทรเลขปลายทาง เมื่อไปรษณีย์โทรเลขปลายทางพร้อมที่จะรับและส่ง ตามลำดับก่อนหลังของโทรเลขนั้น โดยดูว่า เป็นโทรเลขด่วน หรือโทรเลขธรรมดา ในขณะเดียวกัน ก็รับโทรเลขจากไปรษณีย์อื่น ส่งเข้า และพิมพ์ออกมา เพื่อนำไปส่งผู้รับในเขตไปรษณีย์ของตน แต่ถ้าเป็นเทเล็กซ์ คอมพิวเตอร์จะส่งข่าวสารไปยังเครื่องรับที่บ้าน หรือที่สำนักงานของผู้เช่าโดยตรง ส่วนโทรเลขนั้น เพียงแต่ส่งผ่านไปยังไปรษณีย์อื่น ซึ่งจะนำข่าวสารเข้าไปเก็บไว้ในส่วนความจำ แล้วจะส่งออกไปยังไปรษณีย์ปลายทาง เมื่อถึงจังหวะตามที่เขียนคำสั่งเอาไว้ และตามวิธีการติดต่อสื่อสารข้อมูลแบบคอมพิวเตอร์
การสื่อสารทางโทรศัพท์ในปัจจุบันสามารถรับส่งข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์ด้วยกัน ผ่านทางระบบโทรศัพท์ได้
การสื่อสารทางโทรศัพท์ในปัจจุบันสามารถรับส่งข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์ด้วยกัน ผ่านทางระบบโทรศัพท์ได้
การใช้ระบบคอมพิวเตอร์เข้าควบคุมการสื่อสารทำให้ มีความคล่องตัว (flexibility) มาก สามารถขยายกิจการให้กว้างขวาง และก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกิจการโทรศัพท์ซึ่งเป็นที่นิยมใช้ในหมู่ประชาชนและวงการ ธุรกิจเป็นอันมากนั้น มีความต้องการเพิ่มมากขึ้นทุกๆ ปี การใช้คอมพิวเตอร์เข้าควบคุมอิเล็กทรอนิกส์สวิตช์ที่เรียกว่า อีเอสเอส (electronic switch systems; ESS) สามารถขยาย บริการและใช้งานหลายสายได้มากกว่าระบบครอสบาร์ (cross - bar) ประมาณ ๓ - ๔ เท่าตัว โดยใช้สถานที่ตั้งของ ชุมสายเดิม สามารถเก็บชุดคำสั่งควบคุมไว้ สามารถเปลี่ยนชุดคำสั่งใหม่ เมื่อต้องการปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น และขยายจำนวนให้มากกว่าเดิม สามารถต่อสายตามหมายเลขที่ ต้องการได้รวดเร็วแม้จะเป็นโทรศัพท์ทางไกล ส่งสัญญาณ เสียงว่างหรือไม่ว่าง ถ้าเรียกอยู่นานก็ทำหน้าที่ตัดสายและ สามารถคิดเงินค่าโทรศัพท์ที่กำหนดไว้ตามอัตรา เวลาที่ใช้ และระยะทาง โดยอาศัยชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์ที่ป้อนไว้ เมื่อถึงสิ้นเดือน แต่ละเดือนแต่ละงวดของการเก็บเงิน คอมพิวเตอร์จะพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน แยกตามหมายเลขของผู้ใช้ ทำให้ลดแรงงานในการคิดคำนวณ

โทรศัพท์อิเล็กทรอนิกส์โทรศัพท์อิเล็กทรอนิกส์แบบคีย์ มีปุ่มกดทำหน้าที่พิเศษมากมาย เช่น จำหมายเลขที่ต้องใช้บ่อย ๆ พักสายนอก โอนสาย มีจอสำหรับแสดงเวลาประจำวัน และข้อมูลเกี่ยวกับหน้าที่ หรือสถานะการทำงานในขณะนั้น

โดยหลักการเช่นนี้สามารถปรับปรุงไปใช้กับการสื่อสาร วิทยุโทรเลข วิทยุโทรศัพท์ สื่อสารดาวเทียม และไปรษณีย์

นอกจากนี้ ยังได้มีการนำไมโครโพรเซสเซอร์เข้าใช้ ในเครื่องโทรศัพท์ ทำให้ไม่ต้องหมุนหรือกดปุ่มเลขหมายต่างๆ ด้วยการกดปุ่มเพียงครั้งเดียว นอกจากนี้ยังสามารถ ทวนเลขหมายเดิมหลายครั้งได้เองเมื่อสายไม่ว่าง สามารถจำหมายเลข ที่เราต้องการติดต่อบ่อยๆ และหมายเลขที่จำเป็น เช่น หมายเลขของสถานีตำรวจ สถานีดับเพลิง และโรงพยาบาล เป็นต้น ในขณะหมุนหมายเลขสามารถแสดง เวลาตามเวลาของนาฬิกาทั่วๆ ไป แสดงเวลาของการพูดใน แต่ละครั้ง แสดงจำนวนครั้ง ของการใช้โทรศัพท์ และสามารถเปลี่ยนชุดคำสั่งและเปลี่ยนเลขหมายที่จำไว้ใหม่ เป็นต้น
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป