การใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในร่างกาย - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 11
เล่มที่ ๑๑
เรื่องที่ ๑ วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๒ ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๓ ระบบการสั่งงานคอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๔ การประยุกต์คอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๕ การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ
เรื่องที่ ๖ สิ่งประดิษฐ์จากพัฒนาการด้านคอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๗ หุ่นยนต์อุตสาหกรรม
เรื่องที่ ๘ ผลของการใช้คอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๙ การพัฒนาอักษรไทยในเครื่องคอมพิวเตอร์
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๑ / เรื่องที่ ๖ สิ่งประดิษฐ์จากพัฒนาการด้านคอมพิวเตอร์ / การใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในร่างกาย

 การใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในร่างกาย
การใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในร่างกาย

ได้มีการใช้เครื่องไมโครโพรเซสเซอร์ เพื่อช่วยในการฉีดอินซูลิน (insulin) หรือน้ำตาลโดยอัตโนมัติ ให้กับผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวาน ในปริมาณ และเวลาที่เหมาะสม เครื่องนี้จะทำหน้าที่คล้ายตับอ่อน โรคเบาหวานเป็นโรคที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ ทั้งเด็กและผู้ใหญ่เป็นจำนวนมาก มีสาเหตุ เนื่องจากบีตาเซลล์ในตับอ่อนเสื่อมสมรรถภาพในการสร้างอินซูลิน จึงทำให้ร่างกายมีอินซูลินไม่เพียงพอ เป็นผลให้ร่างกายมีระดับน้ำตาลในเลือดผิดปกติ และเป็นสาเหตุให้มีโรคอย่างอื่นเข้าแทรกแซง วิธีการรักษานิยมใช้วิธีฉีดอินซูลินกลับเข้าไปในร่างกายของผู้ป่วย เครื่องดังกล่าวนี้จะมีเครื่องสัมผัสสัญญาณตรวจสอบเลือดจากผู้ป่วย แล้วส่งผลให้กับไมโครโพรเซสเซอร์ เพื่อทำการคำนวณ และควบคุมการฉีดอินซูลิน หรือน้ำตาลกลับเข้าร่างกายผู้ป่วย เป็นปริมาณมากน้อยตามระดับน้ำตาลในเลือดที่ตรวจสอบพบ และความต้องการของร่างกายในสภาวะต่างๆ เช่น หลังจากการรับประทานอาหาร หลังจากการออกกำลังกาย หรือการทำงาน เป็นต้น วิธีการนี้เป็นการทำงานแบบระบบวงปิด (closed-loop system)
แผนภาพแสดงการทำงานของเครื่องควบคุมระดับน้ำตาลในร่างกาย
แผนภาพแสดงการทำงานของเครื่องควบคุมระดับน้ำตาลในร่างกาย
ในปัจจุบันเครื่องตับอ่อนเทียมมีขนาดใหญ่และเครื่อง สัมผัสสัญญาณมีอายุการทำงานสั้นต้องเปลี่ยนใหม่ทุกๆ ๒- ๓ ชั่วโมง จึงได้มีการพัฒนาระบบวงเปิด (open-loop system) ขึ้น โดยไม่มีเครื่องสัมผัสสัญญาณ และพยายามสร้างให้มีขนาดเล็กลง
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป