การใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ดูแลผู้ป่วยในห้องฉุกเฉิน - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 11
เล่มที่ ๑๑
เรื่องที่ ๑ วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๒ ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๓ ระบบการสั่งงานคอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๔ การประยุกต์คอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๕ การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ
เรื่องที่ ๖ สิ่งประดิษฐ์จากพัฒนาการด้านคอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๗ หุ่นยนต์อุตสาหกรรม
เรื่องที่ ๘ ผลของการใช้คอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๙ การพัฒนาอักษรไทยในเครื่องคอมพิวเตอร์
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๑ / เรื่องที่ ๖ สิ่งประดิษฐ์จากพัฒนาการด้านคอมพิวเตอร์ / การใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ดูแลผู้ป่วยในห้องฉุกเฉิน

 การใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ดูแลผู้ป่วยในห้องฉุกเฉิน
การใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ดูแลผู้ป่วยในห้องฉุกเฉิน

ในปัจจุบันได้มีการนำเอาไมโครโปรเซสเซอร์เข้าช่วยในการดูแลผู้ป่วย ที่ต้องการการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดในห้องฉุกเฉินได้พร้อมๆ กันหลายเตียง โดยใช้เครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบข้อมูลต่างๆ เช่น อุณหภูมิ การเต้นของหัวใจ และการหายใจ เป็นต้น แล้วส่งไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อเก็บบันทึก วิเคราะห์ และให้สัญญาณเตือน เมื่อมีอาการผิดปกติ นอกจากนี้แพทย์สามารถเรียกดูข้อมูลของผู้ป่วยรายใดก็ได้ เพื่อตรวจสอบ และวินิจฉัยอาการของผู้ป่วยรายนั้น วิธีการดังกล่าว ทำให้แพทย์หรือพยาบาลสามารถแก้ปัญหาได้ทันท่วงที และยังมีเวลาไปปฏิบัติหน้าที่อย่างอื่นได้อีก
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป