การใช้ไมโครโปรเซสเซอร์เข้าช่วยผู้ป่วยนอกโรงพยาบาล - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 11
เล่มที่ ๑๑
เรื่องที่ ๑ วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๒ ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๓ ระบบการสั่งงานคอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๔ การประยุกต์คอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๕ การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ
เรื่องที่ ๖ สิ่งประดิษฐ์จากพัฒนาการด้านคอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๗ หุ่นยนต์อุตสาหกรรม
เรื่องที่ ๘ ผลของการใช้คอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๙ การพัฒนาอักษรไทยในเครื่องคอมพิวเตอร์
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๑ / เรื่องที่ ๖ สิ่งประดิษฐ์จากพัฒนาการด้านคอมพิวเตอร์ / การใช้ไมโครโปรเซสเซอร์เข้าช่วยผู้ป่วยนอกโรงพยาบาล

 การใช้ไมโครโปรเซสเซอร์เข้าช่วยผู้ป่วยนอกโรงพยาบาล
การใช้ไมโครโปรเซสเซอร์เข้าช่วยผู้ป่วยนอกโรงพยาบาล

ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะพักฟื้น หรือผู้ป่วยที่ไม่จำเป็นต้องอยู่ในโรงพยาบาล หากได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด ได้มีการใช้ไมโครโพรเซสเซอร์ช่วยในการแจ้งสภาวะของร่างกายบางประการ เช่น อุณหภูมิของร่างกาย ชีพจร การเต้นของหัวใจ ความดันเลือด และการหายใจ เป็นต้น ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ที่โรงพยาบาลตามสายโทรศัพท์ โดยอาศัยหลักการสื่อสารข้อมูลของคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์นี้จะแสดงผลให้ทางโรงพยาบาลทราบได้ทันที ถ้ามีรายการใดผิดปกติ แพทย์ก็จะให้คำแนะนำกลับไปสู่ผู้ป่วยที่บ้านโดยตรง หรือโดยผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป