การใช้ไมโครโพรเซสเซอร์ควบคุมเครื่องรับโทรทัศน์ - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 11
เล่มที่ ๑๑
เรื่องที่ ๑ วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๒ ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๓ ระบบการสั่งงานคอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๔ การประยุกต์คอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๕ การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ
เรื่องที่ ๖ สิ่งประดิษฐ์จากพัฒนาการด้านคอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๗ หุ่นยนต์อุตสาหกรรม
เรื่องที่ ๘ ผลของการใช้คอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๙ การพัฒนาอักษรไทยในเครื่องคอมพิวเตอร์
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๑ / เรื่องที่ ๖ สิ่งประดิษฐ์จากพัฒนาการด้านคอมพิวเตอร์ / การใช้ไมโครโพรเซสเซอร์ควบคุมเครื่องรับโทรทัศน์

 การใช้ไมโครโพรเซสเซอร์ควบคุมเครื่องรับโทรทัศน์
การใช้ไมโครโพรเซสเซอร์ควบคุมเครื่องรับโทรทัศน์

เครื่องรับโทรทัศน์บางชนิดมีการควบคุม และปรับภาพ ด้วยไมโครโพรเซสเซอร์ ซึ่งทำหน้าที่ปรับภาพให้ชัด ปรับความคม และความสว่างของภาพ ปรับเสียงให้ดังและมีเสียงทุ้มแหลมตามต้องการ ปรับภาพล้มและภาพเลื่อน ทั้งสามารถตั้งเครื่องให้เปิดปิด และเปลี่ยนช่องตามเวลาที่ต้องการ
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป