การใช้ไมโครโพรเซสเซอร์ควบคุมไฟจราจร - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 11
เล่มที่ ๑๑
เรื่องที่ ๑ วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๒ ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๓ ระบบการสั่งงานคอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๔ การประยุกต์คอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๕ การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ
เรื่องที่ ๖ สิ่งประดิษฐ์จากพัฒนาการด้านคอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๗ หุ่นยนต์อุตสาหกรรม
เรื่องที่ ๘ ผลของการใช้คอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๙ การพัฒนาอักษรไทยในเครื่องคอมพิวเตอร์
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๑ / เรื่องที่ ๖ สิ่งประดิษฐ์จากพัฒนาการด้านคอมพิวเตอร์ / การใช้ไมโครโพรเซสเซอร์ควบคุมไฟจราจร

 การใช้ไมโครโพรเซสเซอร์ควบคุมไฟจราจร
การใช้ไมโครโพรเซสเซอร์ควบคุมไฟจราจร

การใช้ไมโครโพรเซสเซอร์ควบคุมสัญญาณไฟจราจร ตามทางแยกต่างๆ จะช่วยให้สัญญาณไฟจราจรตามทางแยก มีการปิดเปิดสัญญาณไฟเขียวอย่างสัมพันธ์กัน ซึ่งจะช่วยบรรเทาการจราจรติดขัดได้

ส่วนประกอบสำคัญของระบบควบคุมไฟจราจร คือ

๑. อุปกรณ์ของไฟจราจรที่ทางแยกต่างๆ
๒. เครื่องตรวจสภาพการจราจร
๓. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ควบคุมระบบการจราจร
๔. อุปกรณ์ที่ใช้สื่อสารระหว่างทางแยกต่างๆ กับเครื่องคอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ไมโครโพรเซสเซอร์ควบคุมไฟจราจรเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ไมโครโพรเซสเซอร์ควบคุมไฟจราจร

เครื่องตรวจสอบสภาพการจราจร เป็นเครื่องนับจำนวนที่ผ่านไปต่อ ๑ หน่วยเวลา ซึ่งอาจประดิษฐ์ขึ้นมา ได้หลายแบบ เช่น ห่วงลวดเหนี่ยวนำ (induction-loop wire) ฝังไว้ใต้ผิวถนน เมื่อรถยนต์วิ่งผ่านจะทำให้การเหนี่ยว นำเปลี่ยนแปลง และเปลี่ยนเป็นสัญญาณ ส่งไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อทำการวิเคราะห์ แล้วส่งสัญญาณกลับมา ควบคุมการปิดเปิดไฟจราจร ที่ทางแยกต่างๆ ให้สอดคล้อง กับสภาวะการจราจรในแต่ละขณะ
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป