สำหรับเด็กระดับเล็ก - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 11
เล่มที่ ๑๑
เรื่องที่ ๑ วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๒ ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๓ ระบบการสั่งงานคอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๔ การประยุกต์คอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๕ การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ
เรื่องที่ ๖ สิ่งประดิษฐ์จากพัฒนาการด้านคอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๗ หุ่นยนต์อุตสาหกรรม
เรื่องที่ ๘ ผลของการใช้คอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๙ การพัฒนาอักษรไทยในเครื่องคอมพิวเตอร์
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๑ / เรื่องที่ ๖ สิ่งประดิษฐ์จากพัฒนาการด้านคอมพิวเตอร์ / สำหรับเด็กระดับเล็ก

 สำหรับเด็กระดับเล็ก ฟังเสียงอ่าน => บันทึกเสียง
มนุษย์สร้างคอมพิวเตอร์ขึ้น เพื่อใช้คิดเลขแทนเรา เมื่อได้ปรับปรุงในเวลาต่อมา เราก็สามารถใช้คอมพิวเตอร์ทำงานต่างๆ ได้ เช่น ทำบัญชีออกใบส่งของ ออกใบเสร็จรับเงิน และยังสามารถใช้ในกิจการวิทยาศาสตร์การค้นคว้าวิจัย และอื่นๆ อีกมาก
 
ในปัจจุบัน เราสามารถสร้างคอมพิวเตอร์ให้มีขนาดเล็กมาก และมีราคาถูก จึงได้มีการนำเอาคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กมาก หรือขนาดจิ๋วไปใช้เป็นส่วนประกอบของเครื่องมือเครื่องใช้ และอุปกรณ์อื่นๆ เช่น เครื่องมือควบคุมงานในโรงงาน เครื่องมือด้านสื่อสาร ด้านไฟฟ้า เป็นต้น นอกจากนี้ ยังใช้เป็นส่วนประกอบของนาฬิกา หุ่นยนต์ และของเล่นบางอย่าง เช่น หมากรุก เกมวีดีทัศน์ เป็นต้น
หัวข้อถัดไป