เรื่องที่ ๙ การพัฒนาอักษรไทยในเครื่องคอมพิวเตอร์ - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 11
เล่มที่ ๑๑
เรื่องที่ ๑ วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๒ ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๓ ระบบการสั่งงานคอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๔ การประยุกต์คอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๕ การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ
เรื่องที่ ๖ สิ่งประดิษฐ์จากพัฒนาการด้านคอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๗ หุ่นยนต์อุตสาหกรรม
เรื่องที่ ๘ ผลของการใช้คอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๙ การพัฒนาอักษรไทยในเครื่องคอมพิวเตอร์
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๑ / เรื่องที่ ๙ การพัฒนาอักษรไทยในเครื่องคอมพิวเตอร์

 เรื่องที่ ๙ การพัฒนาอักษรไทยในเครื่องคอมพิวเตอร์

สำหรับเด็กระดับเล็ก
สำหรับเด็กระดับกลาง (๑๒-๑๔ ปี)
สำหรับเด็กระดับโตและบุคคลทั่วไป
บทนำ
โครงสร้างของภาษาไทยกับการแสดงผลด้วยคอมพิวเตอร์
รหัสตัวอักษรไทยที่ใช้ในระบบคอมพิวเตอร์
การป้อนข้อมูลและการแสดงผล
การแสดงผลตัวอักษรไทยบนจอภาพ
เครื่องพิมพ์ผลลัพธ์ภาษาไทย
หลักการของเครื่องพิมพ์
การแสดงผลอักษรไทยด้วยคอมพิวเตอร์
การจัดเรียงคำด้วยคอมพิวเตอร์
ตัวอย่างการใช้ภาษาไทยกับคอมพิวเตอร์ในการประมวลผลคำไทย
การใช้ภาษาไทยบนเครื่องคอมพิวเตอร์-ความหวังที่ต้องพัฒนาต่อไปอีกในอนาคต
ดูเพิ่มเติม
ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์
ภาษาและอักษรไทย