การบริการสวัสดิการ - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 12
เล่มที่ ๑๒
เรื่องที่ ๑ การแพทย์
เรื่องที่ ๒ การศึกษา
เรื่องที่ ๓ การสังคมสงเคราะห์
เรื่องที่ ๔ การพัฒนาชาวเขา และการเกษตรที่สูง
เรื่องที่ ๕ การพัฒนาการเกษตรในชนบท
เรื่องที่ ๖ การศึกษาการพัฒนา
เรื่องที่ ๗ การสหกรณ์
เรื่องที่ ๘ การพัฒนาแหล่งน้ำ
เรื่องที่ ๙ การพัฒนาปัจจัยการผลิต
เรื่องที่ ๑๐ แผนที่
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๒ / เรื่องที่ ๑ การแพทย์ / การบริการสวัสดิการ

 การบริการสวัสดิการ
การบริการสวัสดิการ

นอกจากบริการทางด้านรักษาพยาบาล ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ยังมีการบริการเกี่ยวกับสวัสดิการในแง่ต่างๆ ดังนี้

๑. สิทธิพิเศษด้านกำลังพลในการปฏิบัติ ราชการสนาม

เพื่อเป็นการตอบแทนผู้ทำหน้าที่ป้องกันประเทศ หน่วยงานด้านกำลังพลระดับต่างๆ ของส่วนราชการ เป็นหน่วยที่ดำเนินการให้ผู้ทำหน้าที่ป้องกันประเทศ ได้รับการการพิจารณาให้ได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ ดังต่อไปนี้

๑. การพิจารณาเงินค่าทดแทน เป็นเงินที่ทางราชการจ่ายให้ เนื่องจากประสบอันตรายของกำลังพลที่เสียชีวิต ทุพพลภาพ หรือสูญเสียอวัยวะ โดยยึดถือเงินเดือน หรือเงินค่าจ้างที่ได้รับอยู่ในขณะได้รับอันตรายเป็นเกณฑ์คำนวณ
ทหารที่ได้รับบาดเจ็บและพิการจากการสู้รบในสมรภูมิจะไดัรับการดูแลรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล
ทหารที่ได้รับบาดเจ็บและพิการจากการสู้รบในสมรภูมิจะไดัรับการดูแลรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล
๒. เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ และเงินรางวัลการสู้รบ (พ.ส.ร.) เป็นเงินบำเหน็จความชอบที่ทางราชการตอบแทน แก่ผู้ประสบอันตราย จนได้รับบาดเจ็บ หรือปฏิบัติหน้าที่จนเกิดผลดีแก่หน่วย โดยให้เลื่อนเงินเดือน เป็นกรณีพิเศษตามหลักเกณฑ์ และผลแห่งการปฏิบัติ

๓. เงินค่าประกันชีวิตสำหรับทหารที่ ปฏิบัติราชการสนามที่เสียชีวิต หรือพิการทุพพลภาพจนต้องปลดออกจากประจำการ โดยสาเหตุจากการสู้รบ มีมูลค่าสินไหมทดแทนคือ

นายทหารสัญญาบัตรได้รับคนละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
นายทหารประทวนได้รับคนละ ๘๐,๐๐๐ บาท
พลทหารประจำการ พลทหาร กองประจำการ พลอาสาพิเศษ อาสาสมัครทหารพราน และอาสาสมัครทหารพราน ได้รับคนละ ๕๐,๐๐๐ บาท

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานกรรมการมูลนิธีสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เสด็จฯ เยี่ยมทหารบาดเจ็บ และพระราชทานของขวัญ เนื่องในโอกาสปีใหม่ (๑ มกราคม๒๕๒๘) ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
๔. เงินค่ารักษาพยาบาล

๕. เงินชดเชยการเจ็บป่วย

๖. เงินจัดการศพขั้นต้น

๗. การช่วยเหลือจากเงินกองทุนช่วยเหลือทหารผู้ป่วยเจ็บ หรือเสียชีวิต เนื่องจากปฏิบัติราชการสนาม

๘. การปูนบำเหน็จ

๙. การขอเวลาราชการเป็นทวีคูณ

๑๐. การขอพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน

๑๑. การขอพระราชทานเหรียญราชการ ายแดน

๑๒. การขอพระราชทานเหรียญกล้าหาญ

(รายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิพิเศษต่างๆ นี้ สามารถอ่านเพิ่มเติมจากหนังสือเรื่องคำแนะนำ และหลักฐาน เกี่ยวกับการขอรับสิทธิกำลังพลปฏิบัติราชการสนาม ของหน่วยราชการด้านกำลังพล ระดับต่างๆ เช่น ของกรมกำลังพลทหารบก เป็นต้น)
ทหารพิการฝึกหัดอาชีพเครื่องหนังจากมูลนิธิสายใจไทยฯ
ทหารพิการฝึกหัดอาชีพเครื่องหนังจากมูลนิธิสายใจไทยฯ
๒. การบริการด้านสวัสดิการต่างๆ จากมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๘ อันเป็นวันคล้ายวันประสูติ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธาน กรรมการมูลนิธิฯ เพื่อสนองพระราชปรารภ ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในการที่จะให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือพี่น้องร่วมชาติ ซึ่งยอมอุทิศชีวิต เลือดเนื้อ ตลอดจนยอมเสียสละความสุขส่วนตัว ออกไปปฏิบัติหน้าที่ เพื่อความมั่นคงปลอดภัยของประเทศชาติ และเพื่อความร่มเย็นเป็นสุข ของประชาชนชาวไทย จนเสียชีวิต บาดเจ็บ หรือทุพพลภาพ
พระราชดำรัสบางตอนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ "ในวันสายใจไทย" ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๙ ได้แสดงถึงน้ำพระทัย ที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาต่อผู้ทำหน้าที่ป้องกันประเทศ ดังนี้

"ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๑๘ อันเป็นวันเกิดของข้าพเจ้า แทนที่จะทำบุญเลี้ยงพระเช่นเคย ข้าพเจ้าได้รวบรวมเงินช่วยเหลือ ทหาร ตำรวจ และอาสาสมัครที่บาดเจ็บ พิการ และเสียชีวิต จากการต่อสู้ป้องกันประเทศ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถก็ได้พระราชทานเงินนี้ และพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ด้วย อีกจำนวนหนึ่ง ก่อตั้งมูลนิธิชื่อว่า มูลนิธิสายใจไทย"
ทหารพิการกำลังศึกษาวิชาช่างไฟฟ้า
ทหารพิการกำลังศึกษาวิชาช่างไฟฟ้า
การบริการตอบแทนแก่ผู้ทำหน้าที่ป้องกันประเทศของมูลนิธิสายใจไทยฯ มีดังนี้

๑. มอบเงินพระราชทานเยี่ยมครั้งแรก ขณะที่พักรักษาตัวที่โรงพยาบาล
๒. จ่ายเงินช่วยเหลือรายเดือน กรณี บาดเจ็บถึงพิการไปจนตลอดชีวิต โดยประเมิน ตามค่าความพิการ
๓. จ่ายเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้เสีย ชีวิตเป็นจำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท
๔. ให้การฝึกอาชีพ จนสามารถออก ไปประกอบอาชีพได้ เช่น ฝึกอาชีพ ด้านเย็บหนัง การเจียระไนแก้ว และร่วมกับโครงการพระ- ดาบส ฝึกอาชีพด้านซ่อมเครื่องยนต์ โทรทัศน์ วิทยุ ตลอดจนสนับสนุนให้ผู้พิการดังกล่าวได้มี งานทำ

๓. การบริการตอบแทนผู้ทำหน้าที่ป้องกันประเทศ ขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เป็นหน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที่ให้การสงเคราะห์ แก่ทหารผ่านศึก และครอบครัวทหารผ่านศึก มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร และมีสำนักงานสาขาในส่วนภูมิภาคทั่วราชอาณาจักร ชื่อเรียกว่า สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขต ปัจจุบันมีสาขาทั้งสิ้น ๒๒ เขต ผู้ขอรับการสงเคราะห์มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตการสงเคราะห์ ของสำนักงานฯ เขตใด ก็ให้ติดต่อขอรับการสงเคราะห์จากสำนักงานฯ เขตนั้น
ทหารพิการกำลังฝึกอาชีพแกะสลัก
ทหารพิการกำลังฝึกอาชีพแกะสลัก
ขอบเขตของการให้บริการมีดังนี้

๑. การรักษาพยาบาล สำหรับทหาร ผ่านศึก ครอบครัวและบิดามารดาของทหารผ่านศึก
๒. การฝึกอบรมอาชีพ
๓. การจัดหางาน
๔. การกู้ยืมเงินสินเชื่อเพื่อการเกษตร ระยะสั้น ระยะปานกลาง หรือสินเชื่อเพื่อประกอบอาชีพทั่วไปโดยมีหลักทรัพย์ประกัน สินเชื่อ เพื่อการสวัสดิการ และการเคหะสงเคราะห์
๕. การสงเคราะห์ด้านนิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึก
๖. การสงเคราะห์เรื่องการคลอดบุตร
๗. การสงเคราะห์เรื่องการศึกษา
๘. การสงเคราะห์เมื่อประสบภัยพิบัติ
๙. การสงเคราะห์เรื่องการจัดการศพ

๔. สิทธิที่ได้รับจากหน่วยราชการอื่น

๑. การลดค่าโดยสารครึ่งราคาของการรถไฟแห่งประเทศไทย การลดค่าเครื่องบิน ของบริษัทการบินไทย จำกัด
๒. การลดหย่อนค่ารักษาพยาบาล ด้านทันตกรรม การลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
๓. การลดคหย่อนค่าโดยสารของรถ โดยสารประจำทางขององค์การขนส่งมวลชน กรุงเทพ และบริษัทขนส่ง จำกัด
๔. การลดหย่อนค่ากระแสไฟฟ้า และค่าน้ำประปา จากการไฟฟ้า และการประปานครหลวง และส่วนภูมิภาค
"แม้ชาติย่อยยับอับจน บุคคลจะสุขอยู่อย่างไร" ครอบครัวทหารพิการได้รับความช่วยเหลือจากมูลนิธิสายใจไทยฯ
ครอบครัวทหารพิการได้รับความช่วยเหลือจากมูลนิธิสายใจไทยฯ
การที่ชาติไทยคงอยู่ได้ เพราะมีผู้เสียสละชีวิต และเลือดเนื้อ ในการป้องกันราชอาณาจักร พวกเขาเป็นผู้สมควรจะได้รับการสรรเสริญ และได้รับการตอบแทน การบริการตอบแทนผู้ทำหน้าที่ป้องกันประเทศ ซึ่งดำเนินการ โดยองค์การ และหน่วยงานหลายฝ่าย มีค่าเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เมื่อเปรียบเทียบกับการเสียสละอันใหญ่หลวง ของผู้ทำหน้าที่ป้องกันประเทศเหล่านี้
หัวข้อก่อนหน้า