สำหรับเด็กระดับเล็ก - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 12
เล่มที่ ๑๒
เรื่องที่ ๑ การแพทย์
เรื่องที่ ๒ การศึกษา
เรื่องที่ ๓ การสังคมสงเคราะห์
เรื่องที่ ๔ การพัฒนาชาวเขา และการเกษตรที่สูง
เรื่องที่ ๕ การพัฒนาการเกษตรในชนบท
เรื่องที่ ๖ การศึกษาการพัฒนา
เรื่องที่ ๗ การสหกรณ์
เรื่องที่ ๘ การพัฒนาแหล่งน้ำ
เรื่องที่ ๙ การพัฒนาปัจจัยการผลิต
เรื่องที่ ๑๐ แผนที่
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๒ / เรื่องที่ ๑ การแพทย์ / สำหรับเด็กระดับเล็ก

 สำหรับเด็กระดับเล็ก ฟังเสียงอ่าน => บันทึกเสียง
คนไทยส่วนใหญ่ของประเทศ ประมาณร้อยละ ๘๐ หรือพูดอย่างง่ายๆ ว่า คนไทย ๘๐ คนใน ๑๐๐ คน มีอาชีพทางการเกษตร ทำนา ทำไร่ ทำสวนหรือเลี้ยงสัตว์ คนไทยส่วนใหญ่เหล่านี้ตั้งบ้านเรือนกระจายกันอยู่ทั่วประเทศ บางแห่งอยู่ไกลจากตัวเมืองมาก บางแห่งอยู่บนภูเขา หรือในหุบเขา ซึ่งยากที่จะไปถึง
เมื่อผู้ที่อยู่ห่างไกลเช่นนี้เจ็บป่วย มีความจำเป็นต้องเดินทาง มารักษาตัวในโรงพยาบาล ซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอ หรือในจังหวัด ต้องเสียเวลาในการเดินทาง และเสียเงินเสียทองมาก บางคนเจ็บหนักไปไม่ถึงโรงพยาบาล ต้องเสียชีวิตไปอย่างน่าเสียดาย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงห่วงใยประชาชนคนไทยในเรื่องนี้ จึงได้ทรงให้มีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ประกอบด้วยแพทย์ พยาบาล เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนยารักษาโรค เดินทางไปยังท้องถิ่นห่างไกลเหล่านั้น เพื่อตรวจและรักษาผู้เจ็บป่วย หน่วยแพทย์เคลื่อนที่เช่นนี้ มีชื่อเรียกว่า "หน่วยแพทย์พระราชทาน"
นอกจากหน่วยแพทย์พระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังได้ทรงช่วยเหลือทหาร ตำรวจ และผู้ทำหน้าที่ป้องกัน ประเทศ ซึ่งต้องบาดเจ็บและพิการเนื่องจากการสู้รบ โดยจัดหา แขนเทียม ขาเทียม ใส่ให้แทน กับทั้งยังฝึกอาชีพ ที่เหมาะสมให้อีกด้วย นับได้ว่าพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างใหญ่หลวงต่อประชาชนคนไทย
หัวข้อถัดไป