ความสำคัญของทุนการศึกษาในการพัฒนาประเทศ - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 12
เล่มที่ ๑๒
เรื่องที่ ๑ การแพทย์
เรื่องที่ ๒ การศึกษา
เรื่องที่ ๓ การสังคมสงเคราะห์
เรื่องที่ ๔ การพัฒนาชาวเขา และการเกษตรที่สูง
เรื่องที่ ๕ การพัฒนาการเกษตรในชนบท
เรื่องที่ ๖ การศึกษาการพัฒนา
เรื่องที่ ๗ การสหกรณ์
เรื่องที่ ๘ การพัฒนาแหล่งน้ำ
เรื่องที่ ๙ การพัฒนาปัจจัยการผลิต
เรื่องที่ ๑๐ แผนที่
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๒ / เรื่องที่ ๒ การศึกษา / ความสำคัญของทุนการศึกษาในการพัฒนาประเทศ

 ความสำคัญของทุนการศึกษาในการพัฒนาประเทศ
ความสำคัญของทุนการศึกษาในการพัฒนาประเทศ

การศึกษาคือ การสร้างและเพิ่มพูนความรู้ และความคิดของบุคคล เพื่อให้สามารถปรับตัวได้ในสภาพแวดล้อม ที่เกี่ยวกับการดำรงชีวิตของคนในสังคม สังคมจะพัฒนาได้มาก เมื่อสมาชิกในสังคมมีความสามารถมาก สังคมจึงต้องส่งเสริมการศึกษาหาความรู้ของสมาชิก
นักเรียนยากจน หากได้รับการส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาในระดับสูงก็จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชนบทและประเทศชาติ
นักเรียนยากจน หากได้รับการส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาในระดับสูง ก็จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชนบทและประเทศชาติ
การศึกษาหาความรู้ ส่วนหนึ่งเป็นการกระทำโดยเสรี ตามความสนใจใคร่รู้ของตัวบุคคลเอง และอีกส่วนหนึ่งเป็นการกำหนดให้ โดยผู้ใหญ่สำหรับเยาวชน หรือโดยรัฐสำหรับประชาชน การศึกษาส่วนแรกเป็นการจัดให้ และแสวงหาโดยเสรี ทั้งทางฝ่ายผู้ให้ และผู้รับ เป็นประเภทที่ปัจจุบันเรียกกันว่า การศึกษานอกระบบโรงเรียน หรือการศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษาส่วนหลัง เป็นการศึกษาที่รัฐบาลผู้บริหารประเทศจัดให้โดยตรง เช่น ในโรงเรียน และมหาวิทยาลัยของรัฐ หรือโดยอ้อม ด้วยการสนับสนุนช่วยเหลือ ให้เอกชนตั้งสถานศึกษาบริการ แต่ไม่ว่าจะเป็นการจัดให้โดยตรง หรือโดยอ้อมก็ตาม ย่อมมีการควบคุมประเภท และมาตรฐานของความรู้ที่ให้ ด้วยหลักสูตรเนื้อหา ซึ่งทางราชการกำหนด และบังคับ ให้ต้องรับการศึกษาเช่นนี้ อย่างน้อยในระดับหนึ่ง ซึ่งทางราชการถือว่า ประชาชนทุกคนควรมี คือ การศึกษาระดับประถมศึกษา ภาคบังคับตามกฎหมาย
นักศึกษาระดับอุดมศึกษาซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ
นักศึกษาระดับอุดมศึกษาซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ
ทุนการศึกษาย่อมมีความสำคัญที่จะขาด ไม่ได้ในส่วนที่เป็นการศึกษาภาคบังคับนี้ เพราะพลเมืองมีหน้าที่ต้องเข้ารับการศึกษาระดับนี้ ไม่ว่าตนจะมีฐานะรายได้พอค่าใช้จ่ายเพื่อการนี้หรือไม่ การศึกษาส่วนนี้คือ ความรู้ที่จำเป็นขั้นพื้นฐานของการดำรงชีวิต ในฐานะสมาชิกของสังคมประเทศชาติ เมื่อพ้นระดับนี้ไปแล้ว ความรู้ยิ่งมากขึ้น ก็จะเพิ่มความสามารถ ที่จะพัฒนาได้มากขึ้น ในขั้นที่สูงขึ้นนี้ หากพลเมืองทุกคนแสวงหาได้ทั่วหน้ากัน ประเทศก็จะมีประชากรที่มีคุณภาพสูงขึ้น และพัฒนาได้มากขึ้น ประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติและรายได้ของรัฐมากพอ จึงอาจจัด การศึกษาให้เปล่า และการศึกษาภาคบังคับได้ จนถึงขั้นมัธยมศึกษา เช่นในประเทศอุตสาหกรรม ก้าวหน้าในอเมริกาและยุโรป

เนื่องจากการศึกษาประเภทที่มีผู้กำหนดให้ในระบบ เป็นการอบรม และปลูกฝังความรู้ความคิด และค่านิยมให้แก่ผู้เรียนโดยตรง ตามความประสงค์ของการจัดการศึกษา ผู้ที่ได้รับการศึกษาดังกล่าว จึงเท่ากับถูกหล่อหลอมให้มีคุณภาพ เพื่อดำรง และพัฒนาตนเอง และสังคมตามแนวทางของผู้ให้การศึกษา ทุนเพื่อการศึกษาในลักษณะนี้ ย่อมเป็นประโยชน์สอดคล้อง ตามเป้าหมายของการศึกษา และแนวทางพัฒนาประเทศตามที่ผู้รับผิดชอบประเทศชาติกำหนดไว้ สำหรับประเทศ การไปศึกษาความรู้ในต่างประเทศ ก็ย่อมเป็นการไปรับการอบรม ปลูกฝังความรู้ความคิด และค่านิยม อย่างที่ประเทศผู้ให้การศึกษากำหนดไว้ เพราะฉะนั้น การให้ทุนไปศึกษา ณ ต่างประเทศ จึงมีผลช่วยสร้างประโยชน์ให้แก่ต่างประเทศ ที่ให้ความรู้นั้นด้วย เพราะเป็นการสร้างบุคคลตัวแทนช่วยเผยแพร่อิทธิพล และผลประโยชน์ของประเทศนั้นได้ ในความสัมพันธ์ที่จะมีระหว่างกันต่อไปในด้านต่างๆ ที่นอกเหนือการศึกษา เช่น ด้านการค้า การเมือง การฑูต หรือมีผลต่อการเปลี่ยนแปลง พัฒนาในประเทศของผู้ไปศึกษาให้เป็นไปในรูปแบบของวิถีชีวิต และระบบสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการปกครองของประเทศที่ให้การศึกษาได้ ทุนการศึกษาจากแหล่งต่างประเทศ จึงต้องเป็นที่สนใจ และห่วงใยของรัฐบาลเสมอ เพราะมีผลโดยตรง และโดยอ้อมต่อระบบการศึกษา และแนวทางพัฒนาภายในประเทศ ถึงแม้ในระดับบุคคลจะใคร่เห็นสิทธิ และเสรีภาพในการศึกษาหาความรู้สมบูรณ์แบบอย่างไรก็ตาม
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป