การศึกษาต่อเนื่อง - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 12
เล่มที่ ๑๒
เรื่องที่ ๑ การแพทย์
เรื่องที่ ๒ การศึกษา
เรื่องที่ ๓ การสังคมสงเคราะห์
เรื่องที่ ๔ การพัฒนาชาวเขา และการเกษตรที่สูง
เรื่องที่ ๕ การพัฒนาการเกษตรในชนบท
เรื่องที่ ๖ การศึกษาการพัฒนา
เรื่องที่ ๗ การสหกรณ์
เรื่องที่ ๘ การพัฒนาแหล่งน้ำ
เรื่องที่ ๙ การพัฒนาปัจจัยการผลิต
เรื่องที่ ๑๐ แผนที่
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๒ / เรื่องที่ ๒ การศึกษา / การศึกษาต่อเนื่อง

 การศึกษาต่อเนื่อง
กิจกรรมที่สำคัญ

กิจกรรมสำคัญๆ ที่จัดอยู่ในขณะนี้ อาจแบ่งได้ ๓ ประเภท คือ

๑. การจัดการศึกษา เพื่อเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิต ให้เป็นคนคิดเป็น ทำเป็น ให้ความรู้พื้นฐานในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม คือ ทักษะในการอ่าน มีวิชาพื้นฐานในการประกอบอาชีพ สามารถมีส่วนร่วมในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย และร่วมในการพัฒนาประเทศ หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดงานประเภทนี้ คือ กรมการศึกษานอกโรงเรียน ซึ่งมีศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอยู่ทุกจังหวัด ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนรับผิดชอบในการจัดชั้นเรียนสำหรับผู้ใหญ่ จัดห้องสมุดประชาชน จัดหน่วยฝึกสอนอาชีพในระยะสั้น จัดทำหนังสือเรียน และหนังสือส่งเสริมการอ่านสำหรับผู้ใหญ่ สำหรับจังหวัดที่ศูนย์ตั้งอยู่
การอบรมวิธีซ่อมเครื่องรับโทรทัศน์ เป็นกิจกรรมให้ความรู้เพิ่มเติมอย่างหนึ่ง
การอบรมวิธีซ่อมเครื่องรับโทรทัศน์ เป็นกิจกรรมให้ความรู้เพิ่มเติมอย่างหนึ่ง
๒. ให้ข่าวสารข้อมูลที่ควรรู้เกี่ยวกับบ้านเมือง รวมทั้งข่าวสารข้อมูลทางวิชาการ โดยใช้สื่อมวลชนต่างๆ จัดนิทรรศการ จัดพิมพ์อนุสาร และวารสารเผยแพร่ หน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ กรมประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุกระจายเสียง สถานีวิทยุโทรทัศน์ กรมการศึกษานอกโรงเรียน และหน่วยงานอื่นๆ ดังกล่าวข้างต้น

๓. จัดฝึกอบรมให้ความรู้เพิ่มเติมตามความต้องการ และความจำเป็น เช่น จัดอบรมวิธีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ วิธีเพาะเห็ด วิธีซ่อมเครื่องยนต์ วิธีซ่อมเครื่องวิทยุโทรทัศน์ วิชาช่างกลึง วิชาช่าง เชื่อม เป็นต้น หน่วยงานของรัฐและของเอกชน ที่จัดการฝึกอบรมประเภทนี้มีหลายแห่ง
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป