การศึกษาต่อเนื่อง - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 12
เล่มที่ ๑๒
เรื่องที่ ๑ การแพทย์
เรื่องที่ ๒ การศึกษา
เรื่องที่ ๓ การสังคมสงเคราะห์
เรื่องที่ ๔ การพัฒนาชาวเขา และการเกษตรที่สูง
เรื่องที่ ๕ การพัฒนาการเกษตรในชนบท
เรื่องที่ ๖ การศึกษาการพัฒนา
เรื่องที่ ๗ การสหกรณ์
เรื่องที่ ๘ การพัฒนาแหล่งน้ำ
เรื่องที่ ๙ การพัฒนาปัจจัยการผลิต
เรื่องที่ ๑๐ แผนที่
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๒ / เรื่องที่ ๒ การศึกษา / การศึกษาต่อเนื่อง

 การศึกษาต่อเนื่อง
ความจำเป็นและความสำคัญของการศึกษาต่อเนื่อง

การศึกษาต่อเนื่องจะได้ผลดี ก็ต้องจัด โดยมีประสิทธิภาพ คือ มีเป้าหมายแน่นอน มีวิธีการถูกต้อง มีอุปกรณ์ในการดำเนินงานครบถ้วน มีบุคลากรที่มีความสามารถ มีหลักสูตรที่เจาะตรงเป้าหมาย และยืดหยุ่นได้ตามสภาพการณ์ ในช่วงเวลา และท้องถิ่น มีวิธีวัดผล และติดตามผล สำคัญที่สุดจะต้องมีการประสานงาน และร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่ดำเนินการนี้ ทั้งในภาครัฐ และภาคเอกชน มีการสนับสนุนทางการเงินอย่างสม่ำเสมอ มีระบบข้อมูลข่าวสารที่ทันต่อเหตุการณ์ และไปถึงประชาชน มีแผนงานในระดับชาติ และระดับท้องถิ่น สำหรับการศึกษาในระบบ และนอกระบบโรงเรียน สอดคล้อง สัมพันธ์ ส่งเสริมซึ่งกันและกัน เป็นกิจกรรมครบวงจร

ระบบการศึกษาต่อเนื่องที่จัดอย่างมีประสิทธิภาพ จะทำให้ประชาชนมีความรู้สึกมั่นคงในชีวิต มีความหวังและมีที่พึ่งพาอาศัย ในด้านวิชาความรู้ ข้อมูลข่าวสารอันจำเป็นในการพัฒนา] คุณภาพชีวิตของตน แม้จะยากจน อยู่ห่างไกลสถานศึกษา และศูนย์กลางความเจริญ ขาดทุนทรัพย์และเวลาที่จะศึกษาในระบบให้เต็มที่ก็ยัง มีโอกาสศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมให้ทัดเทียมผู้อื่น และทันต่อเหตุการณ์ ความอยากรู้อยากเรียน ของคนเราต้องได้รับการตอบสนอง ความรู้ก็จะเพิ่มพูน จนสามารถช่วยในการพัฒนาสังคม และอาจก่อให้เกิดความรู้ใหม่ๆ เพิ่มขึ้นอีก สังคมนั้นก็จะเป็นสังคมแห่งความรู้ ทั้งในด้านวิชาการต่างๆ และในด้านศีลธรรมและความเป็นสมาชิก ที่ดีของสังคม
ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน
ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน
ตามสถิติการศึกษาของโลก ประชากร ในโลกนี้กว่า ๘๐๐ ล้าน ยังไม่รู้หนังสือ ขาด ทักษะพื้นฐานในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม สถิติ การศึกษาของไทยแสดงว่า ผู้รู้หนังสือพออ่าน ออกเขียนได้ในปัจจุบันมีจำนวนมากกว่าร้อยละ ๘๐ ของประชากรทั้งหมด คนเหล่านี้จำเป็นที่จะต้องมีหนังสืออ่านเพื่อคงไว้ซึ่งทักษะในการ อ่าน และที่สำคัญยิ่งก็คือ เพื่อแสวงหาความรู้เพิ่มเติม สำหรับพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ และ เพื่อประกอบอาชีพให้ได้ผลดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะอาชีพที่ต้องใช้ความรู้ในทางเทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งต้องซื้อจากต่างประเทศด้วยราคาแพง ถ้าขาด ความรู้ อาจจะต้องเสียเงินมาก และไม่ได้ผลตามที่ควร อุปสรรคอย่างหนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ คือ ผู้ปฏิบัติหรือผู้ประกอบการ ขาดความรู้ทางเทคโนโลยี ดังนั้น จึงจำเป็นที่จะต้องจัดระบบการศึกษาต่อเนื่อง ในรูปแบบของ ห้องสมุดประชาชน ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน ศูนย์สารนิเทศทางวิชาการ ให้ประชาชนได้มี โอกาสอ่านหนังสือ และได้ทราบความเคลื่อนไหว ใหม่ๆ ทางวิชาการ จัดให้มีการฝึกอบรม เกี่ยวกับวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการ

คนเรานั้น นอกจากความรู้ความสามารถ ในทางวิชาการ และในการประกอบอาชีพแล้ว ยังจำเป็นต้องรู้จักชาติภูมิของตน เข้าใจเพื่อนบ้าน และสังคมของตน มีความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรม ซึ่งบรรพบุรุษได้สร้างขึ้นไว้ รู้จักความละเอียดประณีต ของศีลธรรม และความสวยงามของศิลปกรรม จึงจะนับว่า เป็นคนโดยสมบูรณ์ สิ่งเหล่านี้ นอกจากจำเป็นต้องปลูกฝังสั่งสอน ให้รู้จักตั้งแต่ยังเล็กแล้ว ยังจำเป็นต้องจัดให้มีโอกาสได้เห็น ได้ฟัง ได้มีประสบการณ์ ด้วยตนเองตลอดไป ระบบการศึกษาต่อเนื่องในรูปแบบของการจัดบรรยาย อภิปราย ทัศนศึกษา นิทรรศการ พิพิธภัณฑ์ ศิลปวัตถุ และโบราณวัตถุ หอศิลป และการแสดง ทางศิลปวัฒนธรรม การส่งเสริมฟื้นฟูขนบธรรมเนียมที่ดีเหล่านี้ จะช่วยสนองความต้องการในด้านจิตใจได้มาก
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป