ห้องสมุด - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 12
เล่มที่ ๑๒
เรื่องที่ ๑ การแพทย์
เรื่องที่ ๒ การศึกษา
เรื่องที่ ๓ การสังคมสงเคราะห์
เรื่องที่ ๔ การพัฒนาชาวเขา และการเกษตรที่สูง
เรื่องที่ ๕ การพัฒนาการเกษตรในชนบท
เรื่องที่ ๖ การศึกษาการพัฒนา
เรื่องที่ ๗ การสหกรณ์
เรื่องที่ ๘ การพัฒนาแหล่งน้ำ
เรื่องที่ ๙ การพัฒนาปัจจัยการผลิต
เรื่องที่ ๑๐ แผนที่
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๒ / เรื่องที่ ๒ การศึกษา / ห้องสมุด

 ห้องสมุด
ระบบสารนิเทศทางวิชาการแห่งชาติ

เนื่องจากในปัจจุบัน การผลิตสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ มีปริมาณมากเกินที่ห้องสมุดแห่งหนึ่งแห่งใด จะสามารถรวบรวมมาไว้ได้ครบถ้วน เพราะงบประมาณ และบุคลากรที่จะดำเนินงานทางด้านเทคนิคมีจำกัด ในขณะเดียวกันความต้องการของผู้ใช้ความรู้ ข้อมูลข่าวสารก็มีมากขึ้น ยากที่ห้องสมุดแห่งใดแห่งหนึ่ง จะสนองความต้องการได้ครบถ้วน จึงมีการจัดระบบและบริการ ของห้องสมุดต่างๆ ให้สามารถร่วมมือกัน และประสานงานกันทั้งในด้านการรวบรวมหนังสือสิ่งพิมพ์ และสื่อความรู้อื่นๆ วิเคราะห์จัดหมวดหมู่ จัดทำเครื่องมือค้นหาเนื้อหาความรู้ ที่มีอยู่ในสื่อความรู้ต่างๆ จัดทำสำเนาเอกสารที่ต้องการ จัดพิมพ์ดัชนี บรรณานุกรม และสารสังเขปเรื่อง แจกจ่ายให้ถึงผู้ใช้บริการในทุกแห่ง การจัดให้มีความร่วมมือ และประสานงานกัน เข้าเป็นระบบเดียวกัน การจัดให้มีความเกื้อกูลกัน และใช้มาตรฐานทางเทคนิค และใช้เทคโนโลยีในการจัดการกับเนื้อหาสาระ ของสื่อความรู้ต่างๆ แบบเดียวกัน หรือคล้ายคลึงกัน เพื่อให้สามารถให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพนี้ เรียกว่า ระบบสารนิเทศแห่งชาติ
ประชาชนใช้บริการของหอสมุดแห่งชาติ
ประชาชนใช้บริการของหอสมุดแห่งชาติ
คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติ ให้มีระบบสารนิเทศทางวิชาการแห่งชาติเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๒๙
มีการกำหนดนโยบายสารนิเทศแห่งชาติ กำหนดให้มีคณะกรรมการอำนวยการ และประสานงานสารนิเทศแห่งชาติ ซึ่งประกอบด้วย ปลัดกระทรวง และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน แทนนายกรัฐมนตรี
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป