การศึกษาทางวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 12
เล่มที่ ๑๒
เรื่องที่ ๑ การแพทย์
เรื่องที่ ๒ การศึกษา
เรื่องที่ ๓ การสังคมสงเคราะห์
เรื่องที่ ๔ การพัฒนาชาวเขา และการเกษตรที่สูง
เรื่องที่ ๕ การพัฒนาการเกษตรในชนบท
เรื่องที่ ๖ การศึกษาการพัฒนา
เรื่องที่ ๗ การสหกรณ์
เรื่องที่ ๘ การพัฒนาแหล่งน้ำ
เรื่องที่ ๙ การพัฒนาปัจจัยการผลิต
เรื่องที่ ๑๐ แผนที่
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๒ / เรื่องที่ ๒ การศึกษา / การศึกษาทางวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์

 การศึกษาทางวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
การค้นหาไมโครฟิล์มซึ่งเป็นแหล่งเก็บข้อมูลชนิดหนึ่ง
การค้นหาไมโครฟิล์ม ซึ่งเป็นแหล่งเก็บข้อมูลชนิดหนึ่ง
การศึกษาทางวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์

องค์ประกอบสำคัญในการดำเนินงานห้องสมุด คือ บุคลากรที่มีวุฒิทั้งในระดับวิชาชีพ และระดับกึ่งวิชาชีพ การสอนวิชาห้องสมุดได้เริ่มครั้งแรกในโรงเรียนฝึกหัดอาจารย์ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๔ แต่มิได้มีการต่อเนื่อง เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๔ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยความร่วมมือจากมูลนิธิฟุลไบรต์ของสหรัฐอเมริกา จัดอบรมวิชาบรรณารักษศาสตร์พื้นฐานขึ้น ในขณะเดียวกัน มูลนิธิให้ทุนบรรณารักษ์ไทยไปศึกษาวิชาบรรณารักษศาสตร์ ในระดับปริญญาโทในสหรัฐอเมริกา ต่อมาใน พ.ศ. ๒๔๙๘ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เปิดสอนวิชาบรรณารักษศาสตร์  ในระดับอนุปริญญา และปริญญาตรีเป็นครั้งแรก ในปัจจุบันมีการสอนวิชาบรรณารักษศาสตร์ และสารนิเทศศาสตร์ ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ในมหาวิทยาลัยทุกแห่ง และในวิทยาลัยครูหลายแห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดสอน ในระดับประกาศนียบัตร เหนือปริญญาโท ในปีการศึกษา ๒๕๓๑
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป