สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 12
เล่มที่ ๑๒
เรื่องที่ ๑ การแพทย์
เรื่องที่ ๒ การศึกษา
เรื่องที่ ๓ การสังคมสงเคราะห์
เรื่องที่ ๔ การพัฒนาชาวเขา และการเกษตรที่สูง
เรื่องที่ ๕ การพัฒนาการเกษตรในชนบท
เรื่องที่ ๖ การศึกษาการพัฒนา
เรื่องที่ ๗ การสหกรณ์
เรื่องที่ ๘ การพัฒนาแหล่งน้ำ
เรื่องที่ ๙ การพัฒนาปัจจัยการผลิต
เรื่องที่ ๑๐ แผนที่
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๒ / เรื่องที่ ๒ การศึกษา / สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เป็นสมาคมทางวิชาชีพ จัดตั้งขึ้น เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๗ มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริม สามัคคี ระหว่างผู้ทำงานในห้องสมุดต่างๆ เพื่อพัฒนาการทางวิชาชีพ และเพื่อสนับสนุนกิจการห้องสมุดในประเทศไทย ให้ก้าวหน้า มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับบรรณารักษ์ ในนานาประเทศ กิจกรรมที่สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ได้ดำเนินมาตั้งแต่ปีแรกๆ จนถึงปัจจุบัน คือ การจัดอบรมวิชาบรรณารักษศาสตร์ ให้แก่ผู้ที่ทำงานในห้องสมุดอยู่แล้ว และไม่มีโอกาสเข้าศึกษาต่อ ในภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ ก็มีการจัดพิมพ์หนังสือทางวิชาบรรณารักษศาสตร์ จัดทำวารสารห้องสมุด จัดประชุม ทางวิชาการประจำปีทุกปี จัดบรรยาย และอภิปรายทางวิชาการเป็นครั้งคราว นอกจากนี้มีการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับห้องสมุด และหนังสือ ทางวิทยุกระจายเสียง เป็นประจำทุกเดือน

การค้นหาบัตรรายการซึ่งเป็นแหล่งสำคัญในการค้นหาข้อมูล
การค้นหาบัตรรายการซึ่งเป็นแหล่งสำคัญในการค้นหาข้อมูล
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป