การจัดตั้งสมาคมและมูลนิธิ - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 12
เล่มที่ ๑๒
เรื่องที่ ๑ การแพทย์
เรื่องที่ ๒ การศึกษา
เรื่องที่ ๓ การสังคมสงเคราะห์
เรื่องที่ ๔ การพัฒนาชาวเขา และการเกษตรที่สูง
เรื่องที่ ๕ การพัฒนาการเกษตรในชนบท
เรื่องที่ ๖ การศึกษาการพัฒนา
เรื่องที่ ๗ การสหกรณ์
เรื่องที่ ๘ การพัฒนาแหล่งน้ำ
เรื่องที่ ๙ การพัฒนาปัจจัยการผลิต
เรื่องที่ ๑๐ แผนที่
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๒ / เรื่องที่ ๓ การสังคม สงเคราะห์ / การจัดตั้งสมาคมและมูลนิธิ

 การจัดตั้งสมาคมและมูลนิธิ
การจัดตั้งสมาคมและมูลนิธิ

การจัดตั้งสมาคม และมูลนิธิจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบของทางราชการ

 สมาคมต้องมีข้อบังคับ และมูลนิธิจะต้องมีตราสาร โดยมีข้อความที่กำหนด เช่น จะต้องมีชื่อ วัตถุประสงค์ และสำนักงาน ของสมาคม และมูลนิธิ มูลนิธิจะต้องมีทรัพย์สินเป็นกองทุน เริ่มแรก มีมูลค่าไม่ต่ำกว่า ๒๐๐,๐๐๐ บาท โดย มีเงินสดไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท
แผนกสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลหัวเฉียว มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
แผนกสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลหัวเฉียว มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
ในการจัดตั้งสมาคมและมูลนิธิ จะต้องขออนุญาตจัดตั้งต่อทางราชการ ในกรุงเทพมหานคร ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว สมาคม ต้องยื่นคำร้องขอจดทะเบียนสมาคมเป็นนิติบุคคล ต่อกรมตำรวจ และจดทะเบียนมูลนิธิเป็นนิติบุคคล ต่อกรุงเทพมหานคร ในต่างจังหวัด ยื่นคำร้องขออนุญาตจัดตั้งและจดทะเบียน เป็นนิติบุคคลต่อ ผู้ว่าราชการจังหวัด

ลักษณะของสมาคมและมูลนิธิ

๑. เป็นองค์การเอกชน สมาคมและมูลนิธิ ถือเป็นองค์การเอกชน ไม่ใช่องค์การรัฐบาล เพราะจัดตั้งขึ้น และดำเนินงาน โดยเอกชน หรือประชาชน

๒. มีฐานะเป็นนิติบุคคล สมาคมและมูลนิธิที่จัดตั้งจะต้องจดทะเบียนต่อทางราชการ เมื่อได้รับอนุญาตจากทางราชการแล้ว จะมีฐานะเป็นนิติบุคคล

๓. ไม่เป็นการหาผลกำไร วัตถุประสงค์ของสมาคม และมูลนิธิจะต้องไม่เป็นการหาผลกำไร สมาคม และมูลนิธิส่วนมากจะมีวัตถุประสงค์ เพื่อการกุศล และสาธารณประโยชน์

๔. มีข้อบังคับหรือตราสาร สมาคมจะมีข้อบังคับ และมูลนิธิจะมีตราสาร ซึ่งจดทะเบียนไว้กับทางราชการ การดำเนินงานของสมาคม และมูลนิธิจะต้องเป็นไปตามข้อบังคับ และตราสารที่กำหนดไว้

๕. มีคณะกรรมการดำเนินงาน สมาคมและมูลนิธิจะมีคณะกรรมการตามจำนวนที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ หรือตราสาร รับผิดชอบในการดำเนินงาน โดยมีนายกสมาคม หรือประธานมูลนิธิ เป็นประธานคณะกรรมการ และเป็นผู้แทนของสมาคม และมูลนิธิ ในการติดต่อกับบุคคลภายนอก และในการทำนิติกรรมใดๆ ของสมาคม และมูลนิธิ
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป