บทบาทและความสำคัญของสมาคมและมูลนิธิ - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 12
เล่มที่ ๑๒
เรื่องที่ ๑ การแพทย์
เรื่องที่ ๒ การศึกษา
เรื่องที่ ๓ การสังคมสงเคราะห์
เรื่องที่ ๔ การพัฒนาชาวเขา และการเกษตรที่สูง
เรื่องที่ ๕ การพัฒนาการเกษตรในชนบท
เรื่องที่ ๖ การศึกษาการพัฒนา
เรื่องที่ ๗ การสหกรณ์
เรื่องที่ ๘ การพัฒนาแหล่งน้ำ
เรื่องที่ ๙ การพัฒนาปัจจัยการผลิต
เรื่องที่ ๑๐ แผนที่
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๒ / เรื่องที่ ๓ การสังคม สงเคราะห์ / บทบาทและความสำคัญของสมาคมและมูลนิธิ

 บทบาทและความสำคัญของสมาคมและมูลนิธิ
บทบาทและความสำคัญของสมาคมและมูลนิธิ

ในปัจจุบันจำนวนประชากรได้เพิ่มมากขึ้น ภาวะเศรษฐกิจ และสังคมได้เปลี่ยนแปลงไป ใน พ.ศ. ๒๕๓๐ จำนวนพลเมืองเพิ่มขึ้นถึง ๕๕ ล้านคน ประชาชนที่ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน ในเรื่องต่างๆ ได้เพิ่มมากขึ้น เช่น คนยากจน คนอนาถา คนพิการ คนว่างงาน ปัญหาสังคมจึงเพิ่มมากขึ้น และมีความรุนแรงยิ่งขึ้น เช่น ปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด ปัญหาครอบครัว ปัญหาความเสื่อมโทรมทางด้านศีลธรรม และจิตใจ ลำพังรัฐบาล และหน่วยงานของรัฐแต่ฝ่ายเดียว ย่อมไม่สามารถที่จะให้การสงเคราะห์ และสวัสดิการทางสังคมแก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง ส่วนการแก้ไขปัญหาสังคมต่างๆ ให้บรรเทาลง และพัฒนาสังคมให้ไปสู่ความเจริญมั่นคงตามเป้าหมายที่ต้องการนั้น ส่วนหนึ่งเป็นผลจากความร่วมมือ และการสนับสนุนจากองค์การเอกชน โดยเฉพาะสมาคม และมูลนิธิ

ในปัจจุบันมีสมาคม และมูลนิธิทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค จำนวนประมาณ ๑๐,๐๐๐ องค์การ นับว่า เป็นพลังและทรัพยากรอันมหาศาล เพราะสมาคม และมูลนิธิเหล่านี้ ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความเสียสละ และมีใจเป็นกุศล มีทรัพย์และอุปกรณ์ต่างๆ เป็นจำนวนมาก ในการดำเนินงาน สมาคม และมูลนิธิ จึงมีบทบาท และความสำคัญ ในการสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อน ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาสังคม ซึ่งมีมากและทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น และในการพัฒนาสังคมในด้านต่างๆ เพื่อให้สังคมของเรามีความสงบเรียบร้อย และเจริญมั่นคงก้าวหน้า
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป