การบริหารและดำเนินงานของสมาคมและมูลนิธิ - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 12
เล่มที่ ๑๒
เรื่องที่ ๑ การแพทย์
เรื่องที่ ๒ การศึกษา
เรื่องที่ ๓ การสังคมสงเคราะห์
เรื่องที่ ๔ การพัฒนาชาวเขา และการเกษตรที่สูง
เรื่องที่ ๕ การพัฒนาการเกษตรในชนบท
เรื่องที่ ๖ การศึกษาการพัฒนา
เรื่องที่ ๗ การสหกรณ์
เรื่องที่ ๘ การพัฒนาแหล่งน้ำ
เรื่องที่ ๙ การพัฒนาปัจจัยการผลิต
เรื่องที่ ๑๐ แผนที่
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๒ / เรื่องที่ ๓ การสังคม สงเคราะห์ / การบริหารและดำเนินงานของสมาคมและมูลนิธิ

 การบริหารและดำเนินงานของสมาคมและมูลนิธิ
การบริหารและดำเนินงานของสมาคมและมูลนิธิ

สมาคม และมูลนิธิ บริหารงาน โดยคณะกรรมการอำนวยการ หรือคณะกรรมการบริหาร ซึ่งเป็นเอกชน หรือประชาชน โดยมีการแต่งตั้ง และระยะเวลาอยู่ในตำแหน่ง ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ หรือตราสาร

คณะกรรมการอำนวยการ หรือคณะกรรมการบริหารเป็นผู้รับผิดชอบ ในการดำเนินงานของสมาคม และมูลนิธิ ตลอดจนในเรื่องการหารายได้ การ เงิน และทรัพย์สิน

สมาคม และมูลนิธิส่วนมาก จะมีผู้อาสาสมัครเข้ามาช่วยทำงานตามโครงการต่างๆ

กรรมการและอาสาสมัครของสมาคมและ มูลนิธิส่วนมากเข้ามาทำงานด้วยใจสมัครและ ด้วยความเสียสละ ปฏิบัติหน้าที่การงานด้วยฉันทะ คือ ความรักงานและความพอใจในงาน ด้วยความ เมตตากรุณา ด้วยความปรารถนาที่จะให้ผู้อื่นมี ความสุขพ้นจากความทุกข์ และด้วยอุดมการณ์ ที่จะแก้ไขปัญหาสังคมให้บรรเทาลงและหมดไป เพื่อพัฒนาสังคมให้ดีขึ้น การทำงานไม่มีวันหยุด จึงทำให้ได้รับความศรัทธาจากประชาชน

สมาคม และมูลนิธิหลายองค์การได้จัดตั้งขึ้น ตามพระราชดำริ หรือได้รับพระมหากรุณาธิคุณ ให้อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคม และมูลนิธิเหล่านี้ ได้ทำงานที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน และประเทศชาติเป็นเอนกประการ ทั้งในการสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อน ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาสังคม และในการพัฒนาสังคมในด้านต่างๆ หลายองค์การเป็นที่รู้จักกันดีอาทิ มูลนิธิ "อานันทมหิดล" มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพพิเศษ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สภาสังคมสงเคราะห์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
เสด็จฯ เยี่ยมราษฎรที่ประสบวาตภัยและอุทกภัยในจังหวัดภาคใต้ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๕
การหารายได้และการเสียภาษี

ในข้อบังคับของสมาคม และตราสารของมูลนิธิ มักจะกำหนดการหารายได้ของสมาคม และมูลนิธิไว้ เช่น จากค่าบำรุงสมาชิก (สำหรับสมาคม ซึ่งมีสมาชิก) จากเงินบริจาค จากดอกเบี้ยเงินฝาก จากการจัดงาน และจากการจัดทำสิ่งของที่ระลึกจำหน่าย รายได้ของสมาคม และมูลนิธิ อันเป็นนิติบุคคลต้องเสียภาษี ส่วนผู้บริจาคเงินให้สมาคม หรือมูลนิธิ จะมีสิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้ของตน เฉพาะสมาคม และมูลนิธิ ที่มีรายชื่อตามประกาศของกระทรวงการคลังเท่านั้น

สมาคมและมูลนิธิที่ดำเนินกิจการกุศล เพื่อสาธารณประโยชน์ มีผลงานที่เป็นประโยชน์แก่ สังคมและประเทศชาติ เป็นที่เลื่อมใสของประชาชน จะมีประชาชนช่วยบริจาคเงินเป็นจำนวน มาก เช่น มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิปอเต็กตึ๊ง เป็นต้น

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดตั้งกองทุนสงเคราะห์ชุมชน เพื่อทำการรณรงค์หาทุนปีละครั้งร่วมกับองค์การสมาชิก เพื่อนำเงินที่หาได้มาจัดสรร ให้แก่องค์การสมาชิก เพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานตามโครงการต่างๆ เช่น โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อน โครงการแก้ไขปัญหาสังคม โครงการพัฒนาสังคม โครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป