การประกันสังคมช่วยเศรษฐกิจอย่างไร - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 12
เล่มที่ ๑๒
เรื่องที่ ๑ การแพทย์
เรื่องที่ ๒ การศึกษา
เรื่องที่ ๓ การสังคมสงเคราะห์
เรื่องที่ ๔ การพัฒนาชาวเขา และการเกษตรที่สูง
เรื่องที่ ๕ การพัฒนาการเกษตรในชนบท
เรื่องที่ ๖ การศึกษาการพัฒนา
เรื่องที่ ๗ การสหกรณ์
เรื่องที่ ๘ การพัฒนาแหล่งน้ำ
เรื่องที่ ๙ การพัฒนาปัจจัยการผลิต
เรื่องที่ ๑๐ แผนที่
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๒ / เรื่องที่ ๓ การสังคม สงเคราะห์ / การประกันสังคมช่วยเศรษฐกิจอย่างไร

 การประกันสังคมช่วยเศรษฐกิจอย่างไร
การประกันสังคมช่วยเศรษฐกิจอย่างไร

การประกันสังคมเป็นขบวนการเศรษฐกิจ อันหนึ่ง โดยการส่งเสริมให้ประชาชนออมทรัพย์ ในช่วงที่มีรายได้ และจะคืนเป็นค่าทดแทนแก่ผู้เอาประกัน ในช่วงที่ขาดรายได้ การหมุนเวียนของเศรษฐกิจในรูปนี้ ทำให้ประชาชนไม่ขาดกำลังซื้อ ภาวะเศรษฐกิจก็จะหมุนเวียน และขยายตัวได้ การประกันสังคมจะช่วยเศรษฐกิจได้มาก ในช่วงภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ตัวอย่างประเทศที่นำประโยชน์ของการประกันสังคม มาใช้ในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำคือ ประเทศในยุโรป และสหรัฐอเมริกาในช่วง พ.ศ. ๒๔๗๕ และในช่วงระยะเวลาตกต่ำของเศรษฐกิจอีกหลายครั้ง ประเทศดังกล่าวสามารถนำประชาชนผ่านปัญหาเศรษฐกิจไปได้ เพราะโครงการประกันสังคม ในช่วงระยะเวลาที่ยุ่งยากนั้น โครงการนี้มีเงินออมของประชาชนเก็บไว้ สามารถจ่ายให้ประชาชนนำไปใช้จ่าย ช่วยให้ประชาชนยังมีเงินได้ แม้เศรษฐกิจจะทรุดโทรม คนไม่มีงานทำ การที่ประชาชนยังคงมีรายได้ก็เท่ากับเป็นการสร้างงาน ขณะเดียวกันก็ช่วยเหลือรัฐบาล ในยามขาดแคลน ให้เศรษฐกิจยังคงยืนอยู่ได้ต่อไป

การประกันสังคมถือเป็นเรื่องการสร้างความมั่นคงของคนในสังคมร่วมกัน ช่วยกระจายรายได้ และช่วยเหลือผู้ประสบภัย และผู้ด้อยโอกาส สังคมใดที่ประชาชนมีความแตกต่างกันน้อย ในเรื่องรายได้ และความเป็นอยู่ ตลอดจนโอกาสในการสร้างความมั่นคงให้ชีวิต สังคมนั้นจะสงบสุข และมีปัญหาทางสังคมน้อย

ด้วยเหตุนี้ โครงการประกันสังคมจึงได้รับการยอมรับว่า เป็นสถาบันที่สำคัญที่สุดอันหนึ่ง ซึ่งรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นพรรคใด เมื่อเข้าบริหารประเทศ ไม่ว่าพรรคของตนจะมีนโยบายอย่างไร ก็พยายามที่จะสนับสนุนส่งเสริม ในบางครั้งบางคราว อาจจะมีข้อเสนอจากพรรคตรงข้ามกับรัฐบาลให้พิจารณายกเลิก แต่ก็มักจะไม่ประสบความสำเร็จ ปัจจุบันโครงการการประกันสังคมเป็นสถาบันที่ถาวร สามารถผูกมัดจิตใจของคนในชาติเข้าด้วยกัน เพราะเป็นโครงการผนึกกำลังกันระหว่าง นายจ้าง ลูกจ้าง และรัฐบาล เพื่อสร้างความมั่นคงร่วมกัน
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป