สำหรับเด็กระดับเล็ก - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 12
เล่มที่ ๑๒
เรื่องที่ ๑ การแพทย์
เรื่องที่ ๒ การศึกษา
เรื่องที่ ๓ การสังคมสงเคราะห์
เรื่องที่ ๔ การพัฒนาชาวเขา และการเกษตรที่สูง
เรื่องที่ ๕ การพัฒนาการเกษตรในชนบท
เรื่องที่ ๖ การศึกษาการพัฒนา
เรื่องที่ ๗ การสหกรณ์
เรื่องที่ ๘ การพัฒนาแหล่งน้ำ
เรื่องที่ ๙ การพัฒนาปัจจัยการผลิต
เรื่องที่ ๑๐ แผนที่
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๒ / เรื่องที่ ๓ การสังคม สงเคราะห์ / สำหรับเด็กระดับเล็ก

 สำหรับเด็กระดับเล็ก ฟังเสียงอ่าน => บันทึกเสียง
การสังคมสงเคราะห์ คือ การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ให้ทุกคนอยู่ในสังคมไทยได้อย่างมีความสุข และให้ทุกคนมีความสามารถพัฒนาสังคม ให้มีความเจริญก้าวหน้าด้วย

แต่ก่อนนี้ "วัด" เป็นศูนย์กลางของกิจกรรมสังคมสงเคราะห์

เดี๋ยวนี้รัฐบาล และเอกชนช่วยกันให้บริการสังคมสงเคราะห์

หน่วยงานของรัฐบาลทำหน้าที่สงเคราะห์ให้ประชาชนชาวไทยมีความผาสุก คือ กรมประชาสงเคราะห์ ซึ่งเป็นกรมสำคัญกรมหนึ่ง ของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
  นอกจากนี้ยังมีกระทรวงต่างๆ คอยช่วยเหลือให้การสงเคราะห์ด้วยคือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข
ทางฝ่ายเอกชนนั้นมีสมาคม และมูลนิธิ เพื่อการกุศลประมาณ ๑๐,๐๐๐ องค์การ ล้วนเป็นองค์การการกุศลที่เป็นของประชาชน และทำงาน เพื่อประชาชนทั้งสิ้น
 
มีสมาคม และมูลนิธิหลายองค์การ ที่ได้จัดตั้งขึ้น ตามพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หรือได้รับพระมหากรุณาธิคุณ ให้อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ทำงานเป็นประโยชน์แก่ประชาชน และประเทศชาติเป็นอันมาก เช่น มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิอานันทมหิดล มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธิสวนหลวง ร.๙ เป็นต้น

การสังคมสงเคราะห์ เพื่อให้คนไทยอยู่เย็นเป็นสุขนั้น เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติมาก คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่ ๒๑ ตุลาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเป็น "วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ" โดยเริ่มตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๒๘ เป็นต้นมา
หัวข้อถัดไป