เรื่องที่ ๔ การพัฒนาชาวเขาและการเกษตรที่สูง - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 12
เล่มที่ ๑๒
เรื่องที่ ๑ การแพทย์
เรื่องที่ ๒ การศึกษา
เรื่องที่ ๓ การสังคมสงเคราะห์
เรื่องที่ ๔ การพัฒนาชาวเขา และการเกษตรที่สูง
เรื่องที่ ๕ การพัฒนาการเกษตรในชนบท
เรื่องที่ ๖ การศึกษาการพัฒนา
เรื่องที่ ๗ การสหกรณ์
เรื่องที่ ๘ การพัฒนาแหล่งน้ำ
เรื่องที่ ๙ การพัฒนาปัจจัยการผลิต
เรื่องที่ ๑๐ แผนที่
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๒ / เรื่องที่ ๔ การพัฒนาชาวเขาและการเกษตรที่สูง

 เรื่องที่ ๔ การพัฒนาชาวเขาและการเกษตรที่สูงสำหรับเด็กระดับเล็ก
สำหรับเด็กระดับกลาง (๑๒ - ๑๔ ปี)
สำหรับเด็กโตและบุคคลทั่วไป
โครงการหลวงกับการพัฒนาที่สูง
ปัญหาเรื่องฝิ่น
วัตถุประสงค์ของโครงการหลวง
ปัญหาการพัฒนาที่สูง
การวิจัย
ศูนย์พัฒนา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและโครงการหลวง
ปัญหาการเกษตรของชาวเขา
ลักษณะอาการของที่สูง
พืชที่เหมาะสมสำหรับที่สูง
การเลี้ยงสัตว์และการประมงบนที่สูง
ข้อแนะนำในการทำการเกษตรบนที่สูง
สรุป

ดูเพิ่มเติม
การพัฒนาการเกษตรในชนบท
การพัฒนาปัจจัยการผลิต
ไม้ผล
แผนพัฒนาประเทศ
ชีวิตชนบทไทย